สกอ. แนะทิศทางขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา

เลขาฯ กกอ. ชี้ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตแก่นักวิจัย สกว. ต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาด ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชารัฐมากขึ้น และสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัวเพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-สกอ. เชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง ปลดล็อคระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 7 สถาบัน ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝากถึงนักวิจัยช่วยกันปฏิรูป ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ย้ำรัฐบาลจะปลดล็อคอุปสรรคในการทำวิจัยทั้งหมดเพื่อให้นักวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการขยายผลต่อยอด

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จุฬาฯ พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ลดต้นทุนอุตสาหกรรมปีละ 100 ล้านบาท

สกว. ลงนามร่วมกับ จุฬาฯ สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอุตสาหกรรมเอทานอล หวังลดค่าใช้จ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมนำร่องความร่วมมือกับสมาชิกตั้งต้นโครงการ 5 บริษัทยักษ์ ก่อนเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มข. โชว์ชุดทดสอบพยาธิแคปปิลลาเรีย หวังช่วยชาวอีสานรอดตายจากท้องร่วงเรื้อรัง

สกว. จับมือแพทย์ ม.ขอนแก่น โชว์ชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแคปปิลลาเรีย นวัตกรรมแรกของโลกที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รู้ผลใน 15 นาที แม่นยำ 100% ส่งมอบให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชุนในอีสาน 30 แห่ง หวังช่วยชีวิตคนรอดตายจากอาการท้องร่วงเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิบัติรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และคณะ ซึ่งขอเข้ารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริหารวิจัยและสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัยและพัฒนา” ซึ่งดำเนินการโดยนิด้า

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวของต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับแก้บางส่วน โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของสมรรถนะนักวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งคณะผู้จัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมการวิจัยในประเทศไทย และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของคณะผู้บริหาร สกว. ได้แสดงความเห็นด้วยในการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ และผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนอกจากการนำเสนอการผลิตนักวิจัยในปี 2560 และ Career Path ของนักวิจัยผู้รับทุน สกว. แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องความแตกต่างระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณา career path มาตรฐานนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

 

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย 29 ธันวาคม 2560 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้...

Posted by สกว. on Friday, December 29, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว.
  2. สกว. จัดสัมมนาพิเศษบอร์ดร่วมและติดตามงานวิจัยแสนสุขสมาร์ทซิตี้
  3. วิจัย สกว. ชี้ “คนไทยย้ายถิ่น” ส่งเงินกลับไทยแสนล้าน
  4. หนุนวิจัยสร้างการผลิต-บริโภคที่ยั่งยืน ผลักไทยให้เป็น 4.0 ที่แท้จริง
  5. สกว. จับมือ มจธ.-ขสมก.-กฟผ. สาธิตและประเมินผลรถไฟฟ้าใน กทม. และปริมณฑล