เปิดบ้านสถาบันวิจัยฯกับงานระดับชาติครั้งที่ 1

 

          ฉบับนี้ขอเปิดพื้นที่แนะนำ สถาบันวิจัยและพัฒนา หนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และวิทยาการทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่นอกจากเป็นเลิศในด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องการให้เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

          กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการกำหนดและพัฒนาชุดโครงการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ตลอดจนรับผิดชอบการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 5 ชุด ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

"นมควาย" คุณค่าจากควายส่งถึงคน

       สำหรับคนไทยแล้ว มีน้อยคนนักที่จะรู้จักถึงคุณประโยชน์ที่มากมายของนมควาย ซึ่งต่างจากในหลายประเทศที่มีการเลี้ยงและดื่มนมควายกันมานานแล้ว แต่ในปัจจุบันนมควายเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังมีการริเริ่มทำฟาร์มควายนมขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ "มูร่าห์ ฟาร์ม" จ.ฉะเชิงเทรา

      
       มูร่าห์ ฟาร์ม ก่อตั้งโดย คุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน ผู้ซึ่งเคยคลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของไทย ที่รับรู้ถึงวิกฤติในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ฟอกหนัง ซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความคิดที่จะเลี้ยงควายเพื่อทำเป็นวัตถุดิบในการฟอกหนัง
       
       "เดิมที ดิฉันอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงฟอกหนัง ก็จะรู้ความวิกฤตของภาคอุตสาหกรรมฟอกหนังที่เราไม่มีวัตถุดิบใช้เอง ศักยภาพในการแข่งขันก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ดิฉันก็คิดไปว่า ถ้าเราผันตัวเองมาทำปศุสัตว์ คือมาอยู่ในภาคการผลิตวัตถุดิบ จะได้มีหนังมาผลิตใช้เอง ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลี้ยงวัวหรือควายดี แต่สุดท้ายก็มาจบที่ควาย"

       จากความคิดเริ่มต้น ก็นำไปสู่การเสาะหาความรู้เรื่องฟาร์มควาย ซึ่งในตอนแรกนั้น คุณรัญจวนบอกว่า ไม่รู้เลยว่าควายมีนมให้เรากินได้ด้วย เพราะนึกถึงแต่การเลี้ยงควายขุนเพื่อทำเนื้อ จนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในหลายๆ ประเทศ จึงได้รับรู้ข้อมูลเรื่องควายนม
       

อ่านเพิ่มเติม...

(โปรด) เชื่อมั่นตำรวจไทยในยุคปฏิรูป

          "แน่จริงไปลักบ้านผู้กำกับแล้วมึงจะอับเฉา" ป้ายข้อความแสดงถ้อยคำเสียดสีถูกเขียนขึ้นโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายหลังจากถูกโจรยกเค้าทรัพย์สินของโรงเรียน 7 ครั้งซ้อน โดยที่ตำรวจจับโจรไม่ได้สักคน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 259 of 259