สวนทางจน...สนทางรวย: เคล็ดลับการออมเงิน


          เมื่อวันพุธที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวตามสื่อต่างๆ ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่ 17 จังหวัด ระยะที่ 2 (ส.ค. 2550-ส.ค. 2553) ว่า สกว.ได้เก็บข้อมูลจากโครงการนี้จาก 12 จังหวัด ได้แก่กำแพงเพชร พิษณุโลก ชัยนาท นครปฐมอุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี พบว่าการทำบัญชีครัวเรือนช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร5.6 หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปีค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 6.4 หมื่นบาท/ปีและอาชีพรับจ้าง 2.6 หมื่นบาท/ปี

อ่านเพิ่มเติม...

วิธีคิดของตำรวจถึงคราวต้อง...CHANGE!

          “ต่อสู้ทางความคิดสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจตำบลจอหอเล่าถึงขั้นตอนเริ่มต้นในการทำงานป้องกันและลดอาชญากรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดด้วยท่าทีกระตือรือร้นและภาคภูมิใจ สารวัตรเล่าว่าแม้กระทั่งตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานคลุกคลีกับชาวบ้านก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าชาวบ้านมีความคิดดีๆ มีความสามารถในการวางแผนป้องกันและลดอาชญากรรมในชุมชนของเขาที่แจ๋วไม่แพ้ตำรวจ ชาวบ้านรู้เส้นทางโจรดีกว่าตำรวจ ปัญหาอยู่ที่ว่าตำรวจมีวิธีการซื้อใจชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านยอมเข้ามามีส่วนร่วมในการบอกเส้นทางโจรหรือไม่???

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยวิจัยข้าวหอมมะลิสู่เครื่องสำอางลดริ้วรอย

               นักวิจัย ม.เชียงใหม่เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิไทย จากอาหารสู่เครื่องสำอางต้านริ้วรอย คุณสมบัติเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำของนอก แถมมีช่องพัฒนาได้ดีกว่าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนเด็กไทยใส่ใจเกษตรพอเพียง

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีการเกษตรทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นเกษตรกรมืออาชีพและฝึกอบรมประชาชนให้เป็นเกษตรรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

"มุสลิมในแผ่นดินไทย" บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม

          "มุสลิม" หรือที่เรียกกล่าวสั้นๆ ว่า "แขก" นั้น เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้อาศัยและเข้ามาอาศัยในแผ่นดินสุวรรณภูมินับย้อนไปได้หลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ในราชอาณาจักรไทย รวม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ มลายู มักกะสัน เปอร์เซีย มะหง่น จาม อาหรับ ตุรกี รวมจำนวนประมาณ 3.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของประชากรทั้งหมด บุคคลเหล่านี้คือ ลูก หลาน เหลน โหลน ของบรรพบุรุษมุสลิม ที่ได้ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองคู่กับชาวไทยพุทธเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อาทิ ชาวมอญ มาหลายยุคหลายสมัย บ้างได้รับราชการในราชสำนัก มีบรรดาศักดิ์ เป็นขุน เป็นพระยา และเป็นต้นตระกูลสำคัญๆ หลายตระกูลของชาวไทย มีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ มีการเปลี่ยนศาสนา หลายตระกูลที่เป็นชาวไทยพุทธในปัจจุบัน มีต้นตระกูลมาจากมุสลิม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. MALAY-MUSLIMS WANT TO PROTECT THEIR LANGUAGE: LET THEM
  2. ข่าวบ้านเฮา เว้าสู่กันฟัง
  3. "มุสลิมในแผ่นดินไทย" บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม
  4. KIDS IN FAR SOUTH ENJOY 'NEW WAY' TO LEAN THAI
  5. สวนทางจน...สนทางรวย: เคล็ดลับการออมเงิน