พริก'อัคนีพิโรธ'พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เผ็ดกว่า'จินดา'20เท่า-ผลงานมข.

หลังจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นำโดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร นักวิชาการพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ใช้เวลาถึง 5 ปี กับการปรับปรุงสายพันธุ์พริกของไทย เพื่อหาความเผ็ดให้คงที่ ในที่สุดประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้พริกพันธุ์ใหม่ "อัคนีพิโรธ" มีความเผ็ดถึง 1 ล้านสโคว์วิลล์ (SHU) สูงกว่าพริกพันธุ์จินดาถึง 20 เท่าตัว และผลผลิตต่อไร่สูงถึง 3,600 กิโลกรัมต่อการเก็บเกี่ยว 4 ครั้ง

pic88787878550000

รศ.ดร.สุชีลา บอกว่า ทีมงานวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พริก โดยเริ่มรวบรวมพันธุ์พ่อแม่พริกมาตั้งแต่ปี 2550 และเริ่มสร้างลูกผสมในปี 2553 เป็นการผสมพันธุ์พริกพันธุ์พิโรธ (Bhut Jolokia) ซึ่งถือว่าเป็นพริกที่มีความเผ็ดที่สุดในโลก แต่เป็นพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศไทย เมื่อนำมาผสมกับพริกพันธุ์พื้นเมือง ที่มีความทนทานต่อโรคแอนแทรกโนส กระทั่งได้พันธุ์ อัคนีพิโรธ เป็นลูกผสมที่มีลักษณะดี ให้ค่าความเผ็ดสูงมาก สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดู มีความเผ็ดสูงเป็น 10 เท่าของพริกพันธุ์จินดา หรือมากกว่า 5 แสนสโคว์วิลล์ (SHU) ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 3,600 กิโลกรัมต่อการเก็บเกี่ยว 4 ครั้ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เล็งของบต่อยอดพัฒนา 'เครื่องบินทะเล'

สกว.หนุนกองทัพเรือพัฒนาเครื่องบินทะเล เล็งของบเพิ่ม 24 ล้านเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์

pic4000004444000

 

พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าโครงการ "การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด 2 ที่นั่ง (พิเศษ) ภายในประเทศด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อนำไปใช้งานกับองค์กรภาครัฐและเชิงพาณิชย์" เปิดเผยว่า ด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ และชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท มาทคอม ไฟเบอร์ จำกัด ทำให้การวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จ และถือเป็นวิทยาการใหม่ครั้งแรกของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ นานาสารพัน: ส.ป.ก.โคราชสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

จากความพยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาวของภาคการเกษตรไทย ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่นั้น ได้สร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริงที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

โดยในเรื่องนี้ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า เราได้จัดหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาที่สำคัญตามหลักวิชาการที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดำเนินการ 25 จังหวัด จัดอบรมเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่  หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่  และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

pic0003030303099

 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็น 1 ใน 4 ศูนย์ปฏิบัติการที่ ส.ป.ก. ดำเนินการอยู่ เพื่อรองรับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาแล้ว เพื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานอย่างจริงจังในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ผ่านมามีเกษตรกรผ่านการอบรม รวม 4 รุ่น และปัจจุบันกำลังดำเนินการอบรมในรุ่นที่ 5

 

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์ ส่องสหกรณ์: 'สหกรณ์กันทรวิชัย'คิดเร็วทำเร็ว จับ'ไก่โคราช'สร้างอาชีพให้คนมหาสารคาม

สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นับได้ว่าเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้ทำเนินธุรกิจ เพื่อบริการสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2517 รองรับสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบ อาชีพทำนาเป็นหลัก โดยรายได้ส่วน ใหญ่มาจากการขายผลผลิตทาง การเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือก

pic7767676666777

นางอาภรณ์ ภูมิประหมัน ผจก. สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย เล่าว่า ที่ผ่าน มาเกษตรกรสมาชิกมักจะประสบปัญหาภัย ธรรมชาติอยู่เสมอ ถ้าไม่ประสบอุทกภัยก็จะประสบกับภาวะฝนแล้ง ซึ่งภัยธรรมชาติ ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้แก่ผล ผลิตของสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก และส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถส่งชำระหนี้เงิน กู้ให้กับสหกรณ์ได้เท่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับสมาชิกสหกรณ์ยังขาดโอกาส ขาดช่องทางและขาดความรู้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภัยน้ำก็สัญญาณเตือน 'ปัญหาอาหาร' 'ไทย'ใช่ว่าไม่น่าห่วง!

ประเทศไทยเรายังคงหมายมั่น ยังคงไม่ทิ้งฝันการเป็น "ครัวโลก" หากแต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็ยังมีประเด็น "ปัญหาอุปสรรค" อีกหลาย ๆ ประการ ซึ่งไม่เพียงขวางการขึ้นชั้นเป็นครัวโลกอย่างยั่งยืน แม้แต่การเป็น "ครัวไทย" เพื่อคนไทยเราเอง ต่อไปก็อาจจะด้อยประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ยิ่งในประเทศไทยเผชิญภัยเกี่ยวกับน้ำซ้ำ ๆ ทุกปี ซึ่งมีทั้ง 'ภัยน้ำท่วม" 'ภัยน้ำแล้ง" 'ภัยน้ำท่วมควบคู่ภัยน้ำแล้ง" ก็ยิ่งน่าเป็นห่วง.

 

น่าเป็นห่วง 'ความมั่นคงทางอาหาร" ในไทย และเรื่องนี้ "งานวิจัย" ก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญ.


"ราคาอาหารของโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความไม่มีเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางอาหาร".นี่เป็นประโยคที่ถูกหย่อนลงกลางเวทีสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "วิจัยท้องถิ่น เส้นทางสู่ความมั่นคงทางอาหารบนฐานนิเวศวัฒนธรรม" ที่จัดโดยเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเวทีนี้ก็มีประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหารที่ควรต้องสนใจกัน.

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คอลัมน์ dot to dot ต่อจุดความรู้: 'ประโยชน์แฝงในนโยบายน้ำ'
  2. คอลัมน์ หน้าต่างCSR: ยุทธศาสตร์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า
  3. คอลัมน์ Green & GoodLife: ไขความลับใต้ทะเล
  4. ไอซีทีปรับใช้เกาหลีโมเดลพัฒนาศูนย์ไอซีทีชุมชน
  5. นักวิชาการแนะเลิกจำนำข้าวอุ้มชาวนาชี้ตลาดส่งออกเสียหาย