ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

Announcement of Opportunity: Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand

Announcement of Opportunity : Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand

Closing date (Notification of Intent): 16:00 GMT on 4 Dec 2017

Closing date (Full Proposals): 16:00 GMT on 21 Feb 2018

1. Summary

The Thailand Research Fund (TRF) and the UK’s Natural Environment Research Council (NERC) and Economic and Social Research Council (ESRC) invite applications to the Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand programme. The programme has a budget of £1.5m for the UK component and THB 10-15m for the Thai component.

The aim of the programme is to improve understanding of the impacts of hydrometeorological hazards, such as floods, droughts, landslides and storm surges, in Thailand. The focus is on identifying, characterising and predicting the environmental and social variables that influence the occurrence, impact, severity and duration of hydrometeorological hazards in Thailand to enable increased preparedness and resilience to future events.

Applications are sought from teams comprising researchers from Thailand and the UK eligible to hold TRF and UK Research Council grants respectively. TRF will fund the Thai component of the successful projects and UK researchers will receive funding from NERC. Applicants may request up to 5 Million THB per project from TRF and up to £375k (at 80% FEC) from NERC. Projects can be maximum 36 months duration and are expected to start in October 2018.

A Notification of Intent to Submit should be submitted on the online form no later than 16:00 GMT/23:00 ICT on 4 December. The notifications will not be assessed and will be used to plan the assessment process, however the eligibility of applicants for NERC, ESRC and TRF funding will be checked and ineligible applicants informed. Applicants should be note that submission of a Notification of Intent is a requirement of this call and full bids will only be accepted from those teams who submit a completed Notification of Intent to submit form prior to the deadline. The lead UK and Thai PI should not change following approval to submit a full bid.

A joint application should be submitted to the UK’s Joint Electronic Submission System (Je-S). The closing date for applications is 16:00 GMT/23:00 ICT on 21 February 2018. Applications not submitted before the deadline will not be received or considered.

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (AO_Understanding_of_the_Impacts_of_Hydrometeorological_Hazards_in_Thailand.pdf)Announcement of OpportunityUnderstanding of the Impacts of Hydro... Hazards in Thailand6
Download this file (TRF_Budget_Form.docx)TRF Budget Formแบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย สกว.5

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครทุน

Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)

ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

หมดเขตรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2560

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund (Newton Fund) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. การแปรรูปอาหาร
  3. การแพทย์ครบวงจร
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/nDzhKm สอบถามรายละเอียด 02 278 8200 ต่อ 8369 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_RISE_Leaflet.pdf)RRi RISE Leafletโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)35
Download this file (RRi_RISE_Announcement_20171017.pdf)RRi RISE Announcementประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)31
Download this file (RRi_RISE_Application_Form_20171017.rar)Application Form (RISE)เอกสารประกอบการสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)115

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัคร
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
(รอบ 1/2561)

หลักการและเหตุผล

ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_IRF_Leaflet.pdf)RRi IRF Leafletโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน RRi IRF รอบที่ 1/256117
Download this file (IRF_Application_Form_20171017.rar)Application Form (IRF)เอกสารประกอบการสมัครรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/256111
Download this file (Announcement_of_IRF_1-2561.pdf)RRi IRF 1-2561 (Regular)ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/256115
Download this file (Announcement_of_IRF_1-2561_[Talent_Mobility].pdf)RRi IRF 1-2561 (Talent Mobility)ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ... (Talent Mobility)21

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” (ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย)
  3. สกว. โดยฝ่ายเกษตร ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ (ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 – 2561)
  4. (ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  5. ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

Page 1 of 14