ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NSFC ในธีม “Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)”

TRF (สกว.) - NSFC (China)

Joint Call for Proposals

National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Thailand Research Fund (TRF)

Theme: Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)

Aims and scope

Following the first and second calls for research proposals on climate change & climate variability in Asia monsoon region, and to attain the ultimate goal of collaboration between TRF and NSFC, which is to increase adaptive capacity and resilience to the impacts of climate change and variability based on advanced scientific foundation, TRF and NSFC have jointly announced for the application of research project proposals in 2019.

The main topic of this 3rd call for the joint research proposal is “practice-oriented climate change adaptation”.   Along with improving our scientific understanding of drivers and mechanisms of observed climate extremes and future trends, the proposal should also emphasize:

  • Improving scientific understanding of evolutions/mechanisms/processes of various forms of climate extremes (drought, precipitation, etc.) to support adaptation. This may include the aspects such as predictability and modelling of extreme climate.
  • Assessing the impacts and risk of climate extremes, evaluating the measures, technology and innovation for sustainable managements of both natural (e.g. forest ecosystem, ocean etc.) and man made systems (urban, water resources, agriculture, and etc.). The topic may also include the study on respond characteristics and mechanisms of both systems to climate extremes.
  • Providing the solution/platform to cope with climate extremes (e.g. web-based platform or mobile phone-based application to provide information for precise/smart or sustainable management of agriculture, establishment of early warning/forecasting systems, development of measures or technology to avoid loss and damage or to enhance the adaptive capacity of locals to climate extreme events, and etc.)
Attachments:
FileDescriptionDownloads
NSFC-TRF Joint Call for Proposals in Theme of Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)48
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับเต็มสำหรับ Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)42

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่ 6)

โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างชุมชนนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาและใช้ศักยภาพความเป็นนักวิจัยในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียในการศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นที่นักวิจัยสนใจ และ/หรือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและวิธีการแก้ไขปัญหาเดียวกันในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ผู้คน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และปัญหา ในดินแดนสามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ประเทศมาเลเซียที่มีนัยสำคัญต่อประเทศไทย เพื่อให้นักวิจัยในพื้นที่สามารถนำข้อค้นพบ ข้อเปรียบเทียบ มานำเสนอเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน หรือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)247
แบบฟอร์มสำหรับข้อเสนอโครงการ “โครงการมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย” (รุ่นที่ 6)115

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" สำหรับการเชิญวิทยากรจาก ตปท. มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 3 ทุน

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ” วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.

การอบรม “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ”

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย สตาร์ทอัพ และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ "ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” ในโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”
  2. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2019 | On the move : Indigenous knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond
  3. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. Call for proposals in the field of Agriculture (topic: Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia). Deadline for proposal submission is May 14th 2019
  5. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

Page 1 of 25