สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “พนักงานขับรถผู้บริหาร” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

TRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

1. ที่มาและความสำคัญ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ลงนามและมีคำมั่นร่วมกับนานาประเทศในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และรัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสังคมไทยยังขาด  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันของประเทศไทย ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์ ซึ่งองค์ความรู้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การหามาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย การจัดลำดับความสำคัญ การพัฒนาตัวชี้วัด และการปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรที่จะต้องทำการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า เป้าประสงค์ (Target) ใด ในเป้าหมายนั้นๆ มีความสำคัญเร่งด่วนกว่ากันอย่างไร และสำรวจทางเลือกของมาตรการเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เป็นไปได้จากประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers_SDGs_Phase2_20180917.pdf)Call for Papers (SDGs Phase2)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะ...และกฎหมาย (ปีที่ 2)”351

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Criteria for Advisor)Criteria for Advisorหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...รับทุน คปก. รุ่นที่ 2198
Access this URL (Criteria for Research Asst.)Criteria for Research Asst.หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 2197

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) 2019” : 1 September– 31 October 2018
  2. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21 รอบที่ 2 (เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561)
  3. THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs 23-25 January 2019 Bangkok,Thailand
  4. ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562
  5. 2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

Page 1 of 23