สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “นักนโยบายและแผนงบประมาณ” 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายสำนักงาน

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

นักนโยบายและแผนงบประมาณ 1 ตำแหน่ง

สังกัด ฝ่ายสำนักงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง “นักนโยบายและแผนงบประมาณ” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัดหน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

สังกัด หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่การเงิน” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

สังกัดงานการเงิน ฝ่ายสำนักงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน” 1 ตำแหน่ง สังกัด งานการเงิน ฝ่ายสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

สังกัดฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

สกว. โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญอบรมกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร “ด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (มาบุญครองเซ็นเตอร์)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  2. ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน
  3. ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การย้ายถิ่นข้ามชาติ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”
  4. สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ขอเชิญร่วมงานประชุม “คปก.สัญจร ครั้งที่ 6” ในหัวข้อ “Health Security for Thai Society” วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
  5. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 : เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” วันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรม มศว.

Page 1 of 15