ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Concept Proposal Form (S-Curve))Concept Proposal Form (S-Curve)แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย56

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562

TRF-Logo

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ  แต่พบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการทำวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เพียงพอที่จะทำให้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสำคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Concept_Proposal_and_Form_[Platform_Technology]_20180808.pdf)Concept Proposal w/ Attachmentประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม... ประจำปี 2562 และ เอกสารแนบหมายเลข 1146
Download this file (Concept_Proposal_Form_for_Platform_Tech_2562.docx)Concept Proposal Formแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ... (Platform technology)64
Download this file (Poster_Open_Innovation_2562.jpg)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอโครงการ...เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 57

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 5  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs  สำหรับในปีประจำปี 2562 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (LIF_Programme_2562-Announcement.pdf)LIF Programme 2562รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2562130
Download this file (LIF_Programme_2562-Application_Form.doc)Application Form 2562แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 256287

อ่านเพิ่มเติม...

2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

Fulbright

2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

CALLS FOR APPLICATION : 1 JANUARY - 28 FEBRUARY 2018

GENERAL INFORMATION/PROVISIONS:

The Thailand-U.S. Educational Foundation (Fulbright Thailand), in cooperation with the Thailand Research Fund (TRF), is pleased to announce the “Fulbright - Thailand Research Fund Junior Research Scholarship Program,” which is aimed to develop the capabilities of Thai university staff members and interested persons to gain six months of research experience in the United States as part of their doctoral dissertation requirements.

Five (5) grants are available for the 2019 academic year. Two (2) will be awarded under the Fulbright Program and up to three (3) will be under the Fulbright-TRF partnership. For the grant sponsored by Fulbright Thailand, benefits are intended to cover round-trip international airfare, monthly stipend for six months, in-transit allowance and health insurance. For the Fulbright-TRF partnership, funding support will be mainly provided by the Thailand Research Fund (TRF) with additional fund from Fulbright Thailand for not exceeding a period of six months.

Fulbright Thailand will assist the grantees in the visa process, coordinate with the host U.S. institutions and offer non-monetary benefits, including orientations, enrichment seminars, international conferences, etc., which will help grantees to get access to their chosen host universities and create quality international networks.

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM)2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)69

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

knitlogo

ประกาศ

รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง

“การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

ดำเนินการโดย สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

สถาบันคลังสมองของชาติ
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ http://www.agripolicyresearch.com/?p=4697

1. เหตุผลและความจำเป็น

การเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในภาคการเกษตรหรือในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของไทย ในด้านหนึ่งเห็น ว่าเป็นประโยชน์และควรให้การสนับสนุนเพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การตลาด และการค้า ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรและภาคธุรกิจเกษตรของไทยให้เกิดการขยายตัว อีกทั้งยัง เป็นปัจจัยเอื้อให้เกษตรกรเข้าถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการผลิตในไร่นา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิต และการจัดการ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมถึงการขยายโอกาสในการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าโลก ซึ่งรูปแบบ ของการเข้ามาประกอบการลงทุนในกิจกรรมการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอาจมีหลากหลายรูปแบบ ด้วยกัน เช่น ในรูปแบบของระบบเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ การทำสัญญาซื้อผลผลิตล่วงหน้าและเข้า ไปบริหาร เช่น กรณีของสวนผลไม้บางชนิด หรือการเช่าที่ดินเพื่อเข้าไปประกอบการผลิต การจัดทำกิจกรรมร่วมค้า (joint venture) ในการเป็นผู้ค้าส่งและผู้รวบรวมผลผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงทางธุรกิจต้นและปลายน้ำ และการทำธุรกิจออนไลน์สินค้า เกษตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ร่วมกับ CAT ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IOT”
  2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 – RRi Congress IV” วันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  4. ประกาศผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำหรับเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.
  5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัดฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

Page 1 of 22