สกว. ร่วมกับ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ” ในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น.

ด้วย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) ได้สนับสนุนโครงการ “การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติ” โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติของกลุ่มแรงงานย้ายเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มแรงงานไทยที่ย้ายออกไปต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ และเพื่อสกัดข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่มีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพียงพอที่จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th

หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRN-2561_Announcement_[Full].pdf)IRN Fund 2561ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อ...ประจำปีงบประมาณ 2561458
Download this file (Attachment-1-DBs_and_Academic_Journals_of_Humanities_and_Social_Sciences.pdf)Attachment#1ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์77
Download this file (Attachment-2-Action_Plan_2561.pdf)Attachment#2แผนการทำงานประจำปีงบประมาณ 256161
Download this file (Application_Form.zip)Application Formแบบฟอร์มสมัครทุนโครงการทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN)54

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการ พวอ. ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Industrial R&D Fund Fair” ในวันที่ 30 พ.ย. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงาน “Industrial R&D Fund Fair”

งานเดียวที่ท่านจะได้พบกับแหล่งทุนมากถึง 5 แหล่งทุน

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (R_and_D_Fund_Fair_A4_Poster.jpg)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “Industrial R&D Fund Fair”17
Download this file (R_and_D_Industrial_Fund_Fair_2017_Agenda.jpg)Agendaกำหนดการประชุม “Industrial R&D Fund Fair” วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 256014

อ่านเพิ่มเติม...

PEMSEA สกว. และองค์กรพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงิน” (Blue Economy Forum 2017)

แผนงานหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (PEMSEA) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงิน” (Blue Economy Forum) เวทีนำเสนอบทเรียนและมุมมองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินของโลกและของไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Blue_Economy_Forum_2017_Programme_[as_of_20171011).pdf)BEF 2017 Programกำหนดการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงิน”102
Download this file (East_Asian_Seas_Congress_2018.zip)EASC2018The East Asian Seas Congress 201833
Download this file (Policy_Review_Brief.zip)Policy Review (Brief)PEMSEA Draft Policy Review for Blue Economy32
Download this file (SOC_Brief_[Updated].zip)SOC (Brief)State of Oceans & Coasts : Monitoring the SDGs...Blue Economy40
Download this file (Establishing_a_Sustainable_Ocean_Investment_Ecosystem_in_East_Asia.pdf)Other Doc#1PEMSEA : Establishing a Sustainable ... Ecosystem in East Asia44
Download this file (Understanding_Strategic_Coastal_Blue_Carbon_Opportunities_in_the_Seas_of_East_Asia.pdf)Other Doc#2PEMSEA Report : Understanding Strategic Coastal ... in the Seas of East Asia50
Download this file (Solutions_for_Sustainable_Seas.pdf)Other Doc#3PEMSEA : Solutions for Sustainable Seas30
Download this file (PPT_Presentation_[Updated].zip)PPT PresentationPPT Presentation (Session 1 to 5) (Update)14
Download this file (Speeches.zip)SpeechesSpeeches in Blue Economy Forum 20178

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1-annual-advance-2561.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจําปีงบฯ 256192
Download this file (2-form-advance-2561-.docx)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Formแบบฟอร์มเสนอโครงการทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบฯ 256114
Download this file (4-manual-advance-2561.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Manualคู่มือใช้งานระบบสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจําปีงบฯ 256128
Download this file (5-manual_rgj_isi.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Manualคู่มือการนำเข้าผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Web of Science ไปยัง “ระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบฯ 25618

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)
  2. Announcement of Opportunity: Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand
  3. สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018
  4. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
  5. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561

Page 1 of 15