ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ  แต่พบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการทำวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เพียงพอที่จะทำให้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสำคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Concept_Proposal_and_Form_[Platform_Technology].docx)Concept Proposal w/ Attachment & Formประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)... เอกสารแนบหมายเลข 1 และ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ6694

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครบรอบ 25 ปี

ประกาศ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://evaluation.trf.or.th

(เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Humanities_Research_Framework_of_Targeted_Research_Program_2561.pdf)Humanities Research Framework 2561กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561385
Download this file (TRON_Research_Program_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ชแบบเสนอแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561189
Download this file (TRON_Research_Project_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ย/1ดแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561170

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561

ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) อันประกอบด้วยหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

สกว. ได้พิจารณาแล้วพบว่า ยังมีโจทย์วิจัยที่สำคัญและยังต้องการการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งก่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน

กรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่อง “ประชาคมอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) รายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.pdf)Call for Papersประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัย... กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน1037
Download this file (Research_Proposal_Form-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.doc)Research Proposal Formแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้า ... กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน784

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP)
  3. ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery
  4. สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
  5. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN Students (RGJ - ASEAN) Year 2018

Page 1 of 17