สกว. ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชนชั้นนำและแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-ราไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 กล่าวเปิดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
09.45 – 10.15 ปาฐกถานำ
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 “ระบอบฮุนเซ็น” โครงสร้างชนชั้นนำในประเทศกัมพูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
วินิสสา อุชชิน
ดร.ดิเรก หงษ์ทอง
11.00 – 11.30 “พรรคคอมมิวนิสต์” กับฐานชนชั้นนำในประเทศเวียดนาม
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ดร.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์
11.30 – 11.45 ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
11.45 – 12.00 คำถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 – 13.30 “เครือข่ำยสายตระกูล” โครงสร้างชนชั้นนำใน สปป.ลาว
อดิศร เสมแย้ม
13.30 – 14.00 การเมืองใหม่กับ “โครงสร้างชนชั้นนำใหม่” ในประเทศเมียนมา
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
14.00 – 14.30 Some Thoughts about State and Labour in ASEAN
Professor Dr. Andrew Brown
14.30 – 15.00 ชนชั้นแรงงานใน ASEAN
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
15.00 – 15.30 ร่วมเสวนาโดย
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
15.30 – 15.45 คำถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
15.45 – 16.00 กล่าวสรุปและปิดงานสัมมนา
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์


➥ เอกสารกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda-Academic_Forum-Elite_and_Working_Class_in_SEA.pdf)Agendaกำหนดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชนชั้นนำและ... องค์ประกอบ โครงสร้าง และพลวัตในยุคเปลี่ยนผ่าน”9

สกว. ร่วมกับ สวทช. และ RAEng จัดงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์ทุน LIF รุ่นที่ 5

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ ดำเนินโครงการ “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme” เพื่อสนับสนุนการผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายในโครงการนักวิจัยจะได้รับการอบรมให้ความรู้ด้าน Entrepreneurial Skills ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว และเพื่อให้นักวิจัยที่สนใจโครงการ LIF ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วมในโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการ LIF ในรุ่นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่การเงิน” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายสำนักงาน

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

สังกัด ฝ่ายสำนักงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บัญชี” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายสำนักงาน

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

สังกัด ฝ่ายสำนักงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บัญชี” 1 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Precision Medicine: From Discovery to Public Health ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2561

สกว. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Precision Medicine: From Discovery to Public Health ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Intl_Conference_on_Precision_Medicine_from_Discovery_to_Public_Health_Agenda.pdf)Agendaกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ ... Precision Medicine: From Discovery to Public Health44

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. โดย ชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ ฝ่ายอุตสาหกรรม ประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อ “หุ่นยนต์ EOD สัญชาติไทย”
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. สกว. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาในร้านกาแฟ Cafe Scientifique: Success stories of research under the Newton Fund ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
  4. สกว. ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

Page 1 of 20