นักวิจัยไทยคิดค้นระบบตรวจจับการลอกคราบปูม้าอัตโนมัติ หนุนผลิต “ปูม้านิ่ม” เสริมพลังเกษตรกรไทยเป็น ‘สมาร์ท ฟาร์เมอร์’

เมื่อวันที่ 20–21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์” จัดขึ้นโดยสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำและความมั่นคงอาหารภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายเกษตร สกว. ที่สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.สุขกฤช นิมิตกุล นักวิจัยจากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการพร้อมทีมวิจัย ได้นำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าในโครงการวิจัย ตลอดจนพาเยี่ยมชมการเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน รวมถึงระบบการเลี้ยงพร้อมระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์ โดยโจทย์วิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการมองเห็นปัญหาว่าที่ว่า การผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์มีข้อจำกัดเรืองประเด็นการแข็งตัวของเปลือกชุดใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การตรวจดูการลอกคราบมีความถี่ทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง สร้างปัญหาในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านแรงงาน และมีต้นทุนการผลิตสูง จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาให้อุตสาหกรรมการผลิตปูนิ่มประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงคิดค้นนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติในการตรวจจับการลอกคราบของปูนั้นจะใช้การทำงานร่วมกันของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบประมวลผลจากภาพถ่าย มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ นำนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและลดต้นทุนด้านแรงงงาน

โอกาสนี้ รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ พร้อมด้วย รศ. ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการ “นวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่” และ ผศ. ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานประสานงานวิจัยและพัฒนา “ทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงอาหาร” ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าว ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มเพาะ อนุบาล และเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ตำบลบางโทรัด อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร โดยสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา “ทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงอาหาร” สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่การเพาะ อนุบาล และเลี้ยงปลาสลิด  ไปใช้ในการพัฒนากรอบการวิจัยเรื่องปลาสลิดต่อไป


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400