สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายหนังสือในงาน “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม งานจำหน่ายสินค้าและอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดย โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ ผู้ประกอบการที่นำกระบวนการวิจัยมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมๆ กับการ่ชวยเหลือผู้คนในสังคมแวดล้อมอย่างเกษตรกรในชุมชน

อนึ่ง สกว. มีวัตถุประสงค์การจัดบูธในงานดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ “ส่งต่อความรู้สู่สังคม” และสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบว่ายังมีงานวิจัยที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์จริงอยู่มากมาย โดยการจัดบูธดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจองค์ความรู้จากงานวิจัย อาทิเกษตรกร ที่จะนำความรู้จากงานวิจัยไทยไปพัฒนาการเกษตรของตน เป็นต้น

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายห...

Posted by สกว. on Saturday, December 16, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400