“อินเดีย” ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในตลาดโลก

Rice Market Economics

เศรษฐศาสตร์ตลาดข้าว
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
และผู้ประสานงานโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร"
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ข้าว” เป็นกลุ่มธัญพืชที่เป็นองค์ประกอบของพืช อาหารจานหลักของประชากรอินเดีย โดยมีสัดส่วนของการบริโภคข้าวเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มธัญพืชทุกชนิดรวมกัน ในอดีตช่วงที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อินเดียเคยประสบภาวะขาดแคลนอาหารของประชากรในประเทศถึงขั้นมีประชากรเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอาหารอยู่หลายครั้ง แต่ปัจจุบัน แม้อินเดียจะมีประชากรจำนวนไม่น้อยกว่า 1.31 พันล้านคน แต่การผลิตข้าวของอินเดียกลับมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของอินเดีย นอกจากนี้ ในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอินเดียยังได้เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง

การผลิตและการบริโภคข้าวของอินเดียในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา

อินเดียมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 981 ล้านไร่หรือ 157 ล้านเฮกตาร์ ในจำนวนนี้เป็นเนื่อที่เพาะปลูกข้าวร้อยละ 27.90 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ข้าวในอินเดียจึงเป็นทั้งพืชอาหาร แหล่งอาชีพและการจ้างงานที่สำคัญของคนในชนบทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในอดีตอุปทานผลผลิตข้าวของอินเดียมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศ แต่หลังจากได้เกิดนวัตกรรมการปฏิวัติเขียวโดยเฉพาะการแพร่กระจายของข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงเมื่อห้าทศวรรษที่ผ่านมาได้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การขยายตัวของอุปทานผลผลิต โดยที่ผลผลิตข้าวของอินเดียได้ปรับตัวจาก 53.91 ล้านตันข้าวเปลือก (35.58 ล้านตันข้าวสาร) เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2509 - 2511 เพิ่มขึ้นเป็น 94.16 ล้านตันข้าวเปลือก (62.15 ล้านตันข้าวสาร) หรือเกือบเท่าตัวเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2529 - 2531 และเพิ่มขึ้นเป็น 143.91 ล้านตันข้าวเปลือก (94.98 ล้านตันข้าวสาร) และ 158.07 ล้านตันข้าวเปลือก (104.32 ล้านตันข้าวสาร) เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2555 - 2557 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันอินเดียได้กลายเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างสมบูรณ์และมีผลผลิตมากเกินพอจากการใช้บริโภคในประเทศจนส่งเป็นสินค้าส่งออก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agripolicyresearch.com/?p=4446


ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400