“ไก่พื้นเมือง” วิจัยพร้อมสร้าง “ความมั่นคงอาหารและอาชีพ”

สกว. ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัย “ไก่พื้นเมือง” จัดเสวนา “การสร้างและปกป้องพันธุกรรมไก่พื้นเมืองของไทย เพื่อความมั่นคงอาหารและเสริมสร้างอาชีพ” สร้างเศรษฐกิจฐานราก

อ่านเพิ่มเติม...

“อินเดีย” ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในตลาดโลก

Rice Market Economics

เศรษฐศาสตร์ตลาดข้าว
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
และผู้ประสานงานโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร"
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ข้าว” เป็นกลุ่มธัญพืชที่เป็นองค์ประกอบของพืช อาหารจานหลักของประชากรอินเดีย โดยมีสัดส่วนของการบริโภคข้าวเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มธัญพืชทุกชนิดรวมกัน ในอดีตช่วงที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อินเดียเคยประสบภาวะขาดแคลนอาหารของประชากรในประเทศถึงขั้นมีประชากรเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอาหารอยู่หลายครั้ง แต่ปัจจุบัน แม้อินเดียจะมีประชากรจำนวนไม่น้อยกว่า 1.31 พันล้านคน แต่การผลิตข้าวของอินเดียกลับมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของอินเดีย นอกจากนี้ ในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอินเดียยังได้เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

ทางรอด...ชาวนาไทย 4.0 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส มองตลาดให้เป็น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน : สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว อย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร นักธุรกิจและนักวิชาการ อันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตเกษตรแนะ สกว. ส่งออกตลาดญี่ปุ่น ขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือ

ทูตเกษตรประจำกรุงโตเกียว “พอใจ” ผลการทดสอบขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือจากไทยไปญี่ปุ่น ของนักวิจัย สกว. ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับทางอากาศ และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร พร้อมแนะทำสวนควบคุมพิเศษให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยแนะลดภาษีสินค้าเกษตรปลอดสาร

สกว. จัด TRF Forum เรื่อง การเกษตรไทยไร้สารเคมีกับทางเลือกนโยบายสำหรับการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังการระดมข้อคิดเห็นการจัดเก็บภาษีสารเคมี สู่การพัฒนา “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 26