สกว. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา หนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดบูธเพื่อแจกและจำหน่ายหนังสือในงาน “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม งานจำหน่ายสินค้าและอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดย โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ ผู้ประกอบการที่นำกระบวนการวิจัยมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมๆ กับการ่ชวยเหลือผู้คนในสังคมแวดล้อมอย่างเกษตรกรในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

3 มหาวิทยาลัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ตามรอย “ศาสตร์พระราชา”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานวิจัย สกว. ร่วมจัดทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

“ไก่พื้นเมือง” วิจัยพร้อมสร้าง “ความมั่นคงอาหารและอาชีพ”

สกว. ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัย “ไก่พื้นเมือง” จัดเสวนา “การสร้างและปกป้องพันธุกรรมไก่พื้นเมืองของไทย เพื่อความมั่นคงอาหารและเสริมสร้างอาชีพ” สร้างเศรษฐกิจฐานราก

อ่านเพิ่มเติม...

“อินเดีย” ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในตลาดโลก

Rice Market Economics

เศรษฐศาสตร์ตลาดข้าว
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
และผู้ประสานงานโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร"
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ข้าว” เป็นกลุ่มธัญพืชที่เป็นองค์ประกอบของพืช อาหารจานหลักของประชากรอินเดีย โดยมีสัดส่วนของการบริโภคข้าวเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มธัญพืชทุกชนิดรวมกัน ในอดีตช่วงที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อินเดียเคยประสบภาวะขาดแคลนอาหารของประชากรในประเทศถึงขั้นมีประชากรเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอาหารอยู่หลายครั้ง แต่ปัจจุบัน แม้อินเดียจะมีประชากรจำนวนไม่น้อยกว่า 1.31 พันล้านคน แต่การผลิตข้าวของอินเดียกลับมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของอินเดีย นอกจากนี้ ในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอินเดียยังได้เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

ทางรอด...ชาวนาไทย 4.0 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส มองตลาดให้เป็น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน : สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว อย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร นักธุรกิจและนักวิชาการ อันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 27