ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน "25 ปี สกว.:สร้างคน ส...

โอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอขอบพระคุณ ครอบครัวประชาคมวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของ "งานวิจัย" และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน "25 ปี สกว.:สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ 2 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคมที่ผ่านมา เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามพันธกิจ "สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ" ต่อไป #25 ปี สกว.

Posted by สกว. on Sunday, August 27, 2017

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ นับถอยหลังสู่ “งาน 25 ปี สกว.”

ขอเชิญชวนประชาคมวิจัย สกว. ทุกท่าน ร่วมกันเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ นับถอยหลังสู่งาน 25 ปี สกว. ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ Facebook ของท่านได้ที่

โปสเตอร์งาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

กำหนดการงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

10:00 น.

เปิดเข้าชมงาน

13.30 – 13.50 น.

การแสดงคอนเสิร์ต “ลำนำแห่งอโยธยาศรีรามเทพนคร”
ดุริยศิลป์แห่งบวรทวารวดีศรีอยุธยา
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
บรรเลงโดย CU Chamber Orchestra

และชมวิดีทัศน์ “25 ปี สกว. :สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

13.50 – 13.55 น.

กล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

13.55 – 15.30 น.

กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำ เรื่อง
“ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย”
โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และเยี่ยมชมนิทรรศการ

15.30 - 17.00 น.

เสวนา “ฝ่าวิกฤติสังคม เปลี่ยนปัจจุบัน เพื่อฝันอนาคต” โดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวทีกลาง

10.30 - 12.00 น.

เสวนา “ปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม” โดย

คุณจาง ควายทอง
ประธานบริษัท ควายทอง นิว เอเนอร์จี จำกัด

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics Co., Ltd.

นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

13.00 - 13.30 น.

การแสดง “โหมโรงสามประสาน สามวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้”

13.30 - 15.00 น.

เสวนา “สูงวัย อารมณ์ดี” โดย

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
CEO บริษัท เวลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

ผศ.ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 - 15.30 น.

พูดพร่ำฮัมเพลง กับ ศุ บุญเลี้ยง

15.30 - 17.00 น.

Pitching “สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวทีย่อย

11.30 - 12.00 น. แนะนำ นิทรรศการ 25 ปี สกว.

13.00 - 14.30 น.

เปิดตัว WiTcast Season 2
ดำเนินรายการโดย คุณแทนไท ประเสริฐกุล คุณอาจวรงค์ จันทมาศ และ คุณอาบัน สามัญชน

14.30 - 15.00 น.

คุยกับ คุณน๊อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ และ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ กับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

15.00 - 16.00 น.

เปิดตัว “สารานุกรมหอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย”
และสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กับผลิตภัณฑ์ Siam Snail

15.30 - 17.00 น.

“รื้อสร้างประวัติศาสตร์ไทยในสังคมยุค 4.0”
โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

การประชุมวิชาการ : ห้องประชุมวิชาการ

10.15 - 12.00 น.

เสวนา “ป้องกันโรค NCDs ในยุค Aging Society” โดย

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

13.00 - 15.30 น.

เสวนา “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” โดย

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

16.00 - 17.00 น.

Knowledge farm talk เสวนาฟาร์มรู้สู่สังคม
โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

การประชุมวิชาการ : ห้องประชุม 6

10.30 - 16.00 น.

Small Farm Precision Agriculture Seminar โดย

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ผู้ประสานงานวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ สกว.

Mr. Saravanan Rethinam,
Mitr Phol Sugarcane Research Centre

Prof. Dr. Xiongkui He,
China

Prof. Dr. Gerrit Hoogenboom,
University of Florida, USA

16.00 - 17.00 น.

ยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. : Research 4.0
โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดงาน

“25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

 

ฝ่าวิกฤติสังคมไทย คุณภาพคนไทยไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิชาการ แต่อยู่ที่ 'ทัศนคติ' ด้วย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน #25ปีสกว.

Posted by สกว. on Tuesday, August 29, 2017

เพราะความมั่นคงอาหารและการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมีผลกระทบต่อคนไทยในวงกว้างและเป็นปัญหาของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมีความสำคัญ...

Posted by สกว. on Sunday, August 27, 2017

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ในเวทีการแข่งขัน “Pitching สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0” 👩🔬...

Posted by สกว. on Saturday, August 26, 2017

คนปลื้มแห่อุดหนุนผ้าไหมมัดหมี่ เส้นทางตามรอยแม่ของแผ่นดิน #25ปีสกว.

Posted by สกว. on Tuesday, August 29, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน ยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. : Research 4.0 โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

Posted by สกว. on Saturday, August 26, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน พูดพร่ำฮัมเพลง กับ ศุ บุญเลี้ยง

Posted by สกว. on Saturday, August 26, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน เสวนา “สูงวัย อารมณ์ดี” โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน การแสดง “โหมโรงสามประสาน สามวัฒนธรรมชุมชนภาคใต้”

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน เสวนา “ปฏิรูปประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” โดย คุณจาง ควายทอง ประธานบริษัท ควายทอง นิว เอเนอร์จี จำกัด คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics Co., Ltd นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินรายการ โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

วันนี้ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านรับชมการ Live สด! จากงาน “25 ปี สกว.” - เวทีเสวนา “ปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม”...

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สกว.ประกาศเดินหน้าบทบาท “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 25 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอก ดร.ป...

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

ร้านหนังสือ สกว. ขอประกาศให้ทราบว่าหนังสือ โปรโมชั่น“บุฟเฟต์หนังสือ 25 บาท” ของทางร้านวันนี้หมดแล้ว พบกันใหม่ วันพรุ...

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน เสวนา “ฝ่าวิกฤติสังคม เปลี่ยนปัจจุบัน เพื่อฝันอนาคต” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดำเนินรายการ โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

พิธีเปิดงาน 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย” โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Posted by สกว. on Friday, August 25, 2017

เริ่มเปิดงาน 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัลพารากอนฮอล 2 สยามพารากอน การแสดงคอนเสิร์ต “ลำนำแห่งอโยธยาศรีรามเทพนคร” ดุริยศิลป์แห่งบวรทวารวดีศรีอยุธยา ประพันธ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรเลงโดย CU Chamber Orchestra

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

วันนี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านรับชมการ LIVE สด! พิธีเปิดงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” #25 ปี สกว.

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

25 ปี สกว.

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

บรรยากาศร้านหนังสือ สกว. กับ โปรเด็ดเข็ดฟัน โปรโมชั่นแจกความรู้ จาก TRF Knowledge Shelf “บุฟเฟต์หนังสือ 25 บาท” ใน...

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017
ไม่ใช่แค่ “นักวิจัย” หรือ “นักวิชาการ” ที่ควรมา ทุกอณูของพื้น...

ไม่ใช่แค่ “นักวิจัย” หรือ “นักวิชาการ” ที่ควรมา ทุกอณูของพื้นที่ในงาน จะทำให้คุณสนุกสนานกับการเรียนรู้ “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 25 – 26 สิงหาคมนี้ 10 โมงเช้า – 1 ทุ่ม ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน #25 ปี สกว.

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

พร้อมให้เปิดเข้าชมแล้วกับงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” พบกับงานวิจัยมีประโยชน์เสร็จสรรพ “จับต้องได...

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

ครั้งแรก...กับการเปิดตัว “สารานุกรมหอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชการอาณาจักรไทย” ผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รั...

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

25 ปี สกว.

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

ร่วมรับฟังมุมมองจากนักวิชาการแถวแนวหน้าของเมืองไทย กับประเด็น “Thailand 4.0” ที่เป็น Talk of the Town ของประเทศ ในเวที ...

Posted by สกว. on Thursday, August 24, 2017

#WiTcast ep 57 – แนะนำงาน 25 ปีสกว. และ Thailand Research Week / เตรียมอุ่นเครื่องรับ WiTThai ซีซั่นสอง เชิญรับฟังได้ทาง...

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนา "เทคโนโลยีกับสังคมไทย" วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 15:30 น. ห้องประชุม 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สยามพารากอน #25ปีสกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

“เทคโนโลยี” ส่งผลกระทบกับสังคมไทยอย่างไร ? “ประเทศไทย” จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรในโลกอนาคต ? รับฟังคำตอบจากวิทยากรชั...

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

อยากขอทุนทำวิจัย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? ที่นี่มีคำตอบ.... “คลินิกวิจัย สกว.” ไขทุกปัญหา…. พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องก...

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ศุกร์นี้พบกันที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ค่ะ #25ปีสกว.

Posted by สกว. on Wednesday, August 23, 2017

คนไทยไม่ไร้ราก พบกับใบหน้ามนุษย์โบราณจำลองและร่วมพูดคุยสอบถามกับทีมนักวิจัย นักโบราณคดี จากโซน สร้างความรู้ 25-26 ส.ค. 60 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน

Posted by ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย on Thursday, August 17, 2017
Posted by ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย on Tuesday, August 22, 2017

เมื่อตัวหนังสือผสมผสานกับจินตนาการผ่านเทคโนโลยีนำมาสู่ แผนที่อโยธยา เมื่อ 400 ปี ที่แล้ว ร่วมพูดคุยกับทีมนักวิจัยได้ที่งาน 25 ปี สกว. โซนสร้างความรู้ 25-26 ส.ค. 60 ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน

Posted by ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย on Friday, August 18, 2017

นับถอยหลังสู่งาน 25 ปี สกว. ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมภายในงาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย 25 -26 สิงหาคม นี้ค่ะ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน

Posted by ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย on Thursday, August 17, 2017

พบกับเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเลือกซื้อ...

Posted by สกว. on Tuesday, August 22, 2017

พร้อมรับมือ สูงวัย 4.0 👵 ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา "สูงวัย อารมณ์ดี" โดยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และคณะนักวิจัย จากสถาบันบัณ...

Posted by สกว. on Tuesday, August 22, 2017

- “ประวัติศาสตร์อยุธยา” ที่ควรอยู่ในแบบเรียนที่แท้จริงเป็นอย่างไร? - ทำไม? คนไทยส่วนใหญ่เลือกรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติอย่...

Posted by สกว. on Tuesday, August 22, 2017

25 ปี สกว. - สูงวัย 4.0 วันนี้เวลา 16.15 น. ติดตามชมรายการเก๋าไม่แก่ ททบ.5 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว...

Posted by สกว. on Tuesday, August 22, 2017

“นวัตกรรม” เป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฎิรูปประเทศอย่างไร? ร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องราวเหล่านี้...

Posted by สกว. on Tuesday, August 22, 2017

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ประสบปัญหานี้ ? อยากขอทุนวิจัย แต่ไม่รู้ว่าจะไปขอที่ไหน และไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยู่ในมือเลย 🙋🏼🤔 แ...

Posted by สกว. on Monday, August 21, 2017

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ? ที่มีความฝันอยากมีธุรกิจของตัวเอง 🙋🏼 จะดีกว่ามั๊ยถ้าธุรกิจที่คุณทำ สินค้าที่คุณขาย มี“คุณภาพ”...

Posted by สกว. on Monday, August 21, 2017

สกว.เดินหน้าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยบนฐานความรู้และนวัตกรรม ข่าวโดยไทยรัฐทีวี

Posted by สกว. on Sunday, August 20, 2017

เสาร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ มาร่วมลุ้นกันว่า... “ใคร? จะเป็นนักวิจัยผู้ครอบครองเงินรางวัล 1 แสนบาท” 👩‍🔬👨‍🏫⭐️ ในเวทีการแข่ง...

Posted by สกว. on Sunday, August 20, 2017

มางานนี้…..คุณจะได้เห็น “งานวิจัยไทย” ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ มางานนี้…..แล้วคุณจะรู้ว่า งานวิจัยไม่ใช่...

Posted by สกว. on Sunday, August 20, 2017

ประมวลภาพกิจกรรม "Pitching สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0" ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านเข้ารอบเวิร์คช็อป 15 คน ...

Posted by สกว. on Sunday, August 20, 2017

โปรเด็ดเข็ดฟัน เงินเพียง 25 บาท อาจซื้อหนังสือมูลค่าเป็นพันได้... ร้านหนังสือ สกว. ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ “25 ปี สกว.”...

Posted by สกว. on Saturday, August 19, 2017

25 - 26 สิงหาคมนี้ มีอะไรดีๆ ? รอคุณอยู่ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน ฟังคำตอบจาก “ไอซ์ ศรัณยู” 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต #25 ปี สกว. https://www.youtube.com/watch?v=gGhEsguRBqA

Posted by สกว. on Saturday, August 19, 2017

ร่วมเปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 3 "เศรษฐกิจไทย: สถานการณ์ปัจจุบัน และ ทางออกสำหรับอนาคต"...

Posted by สกว. on Saturday, August 19, 2017

ปูรากฐานอนาคตประเทศ ด้วยคนไทย 4.0 "25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2

Posted by สกว. on Saturday, August 19, 2017

พบหอยทากพันธุ์ไทยได้ในงาน 25 ปี สกว. วันที่ 25-26 สิงหาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2

Posted by สกว. on Friday, August 18, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการที่น่าสนใจในงาน “25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม ณ รอย...

Posted by สกว. on Thursday, August 17, 2017

สกว.โชว์ความพร้อมงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ชูไฮไลท์งานวิจัยเด็ด! ที่มาจัดแสดง วันนี้...

Posted by สกว. on Thursday, August 17, 2017

สกว. ชวนคุณร่วมท่องมหาสมุทรความรู้ ผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการ 3 โซน ในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 25...

Posted by สกว. on Wednesday, August 16, 2017

หลายคนมองว่า “วิทยาศาสตร์” เป็นเรื่องเข้าใจ “ยาก” เข้าถึง “ยาก” “ฟังไม่รู้เรื่อง” สกว.ชวนคุณร่วมรับฟังและพูดคุยกับ 2 พ...

Posted by สกว. on Wednesday, August 16, 2017

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองผู...

Posted by สกว. on Tuesday, August 15, 2017

นับถอยหลัง 10 วันสุดท้าย เข้าสู่งาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว...

Posted by สกว. on Tuesday, August 15, 2017

สกว.ตีปี๊บงาน25ปีโชว์ลุงตู่ 15 สิงหาคม 2560 --- รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนั...

Posted by สกว. on Tuesday, August 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรกของกิจกรรม “Pitching สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0” จากผลการคัดเลือกของคณะกรรมกา...

Posted by สกว. on Monday, August 14, 2017

มาร่วมกันฝ่าวิกฤติสังคม เพื่ออนาคตประเทศไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ฝ่าวิกฤติสังคม เปลี่ยนปัจจุบัน เพื่อฝันอนาคต” วั...

Posted by สกว. on Sunday, August 13, 2017

ทำไมต้องไปงาน “25 ปี สกว.” ? ฟังคำตอบจาก “ต๊ะ พิภู พุ่มแก้วกล้า” ผู้ประกาศข่าวรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ไทยทีวีสีช่อง 3...

Posted by สกว. on Thursday, August 10, 2017

‘มหาสมุทรความรู้จากงานวิจัย’ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร ? ร่วมค้นหาคำตอบนี้ได้ในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้าง...

Posted by สกว. on Thursday, August 10, 2017

3 องค์กรวิจัยจับมือจัด Thailand Research Week 31 กรกฎาคม 2560 --- ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่ง...

Posted by สกว. on Monday, July 31, 2017

สกว. ขอเชิญร่วมงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์...

Posted by สกว. on Thursday, July 27, 2017

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน "25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 สยามพารากอน #สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ #TRFanniversary

Posted by สกว. on Thursday, July 27, 2017
Attachments:
FileDescriptionDownloads
โปสเตอร์ “งาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” (ชาย)888
โปสเตอร์ “งาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” (หญิง)937
หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต465