การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล

trfaward-21-02ความสำคัญของงานวิจัย

ชุดโครงการคุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – Functional Fruits) เป็นชุดโครงการที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ซึ่งเร่งรีบและขาดความใส่ใจในการบริโภค ทำให้การบริโภคไม่ครบหมู่โดยเฉพาะขาดผักและผลไม้ซึ่งจะได้ประโยชน์เมื่อรับประทานสด ทั้งก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การได้รับอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ลดปัญหาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพนอกจากนี้แล้วองค์ความรู้ที่ได้ยังนำไปใช้สนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ ทำให้ตลาดขยายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการวิจัย

1. การวิเคราะห์หาปริมาณของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในส่วนที่รับประทานได้ของผลไม้ เช่น flavonoids, carotenoid, catechin, phenolic acid, organic acid, fiber เป็นต้น

2. ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ ฤทธิ์การยับยั้ง ß-amyloid aggregation ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase ฤทธิ์ยับยั้งการก่อมะเร็ง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคสมองเสื่อม เป็นต้น

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. นำไปใช้ต่อยอดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ส่งผลต่อระบบการผลิต เกษตกร จนถึง SME และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

2. องค์ความรู้ที่ได้นำไปส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยคุณภาพและมีคุณค่า

จุดเด่นของงานวิจัย

เป็นชุดโครงการวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เนื่องจากเป็นชุดโครงการที่รวมนักวิจัยสาขาต่างๆ มาร่วมวิจัยเพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน การจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระบบการประเมินที่มีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ ช่วยเสริมความเข้มแข็งของนักวิจัยไทย และสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยไทยเป็นการนำผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน

trfaward-21-01

ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)