ชื่อ ฮิต
การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับ “สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ” 8539
การพัฒนากรอบการดำ เนินงานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับสำหรับ “การพัฒนาผลิตภัณพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต 7202
การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อ “พัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำ โขงและคาบสมุทรมลายา ระยะที่ ๒” 9237
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 4752
การวิจัยและพัฒนา “ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน” 6828
การศึกษาฤทธิ์ของ “cyclin D1-CDK4” ในกระบวนการตอบสนองหลังจาก เกิดการทำลายของ DNA 2785
การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ “เมมเบรนคอนแทคเตอร์" 4484
การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของ “ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู” กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง 9357
“การผลิตแอนติบอดี” สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี 5580
ความหลากหลายทางโครงสร้างการเปลี่ยนเฟสทางโครงสร้างเชิงพลวัต และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายผสมระหว่าง “โมเลกุลอนินทรีย์และโมเลกุลอินทรีย์” 4832
“คาร์บอนนาโนทูปส์” สำหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและเทคนิคเชิงแสง 3182
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต “ข้าวโพดแบบครบวงจร” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 6030
การศึกษาและพัฒนา “ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร” : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี 6308
การสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” 9538
การศึกษารูปแบบ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 26461
โครงการอ่าวปัตตานีด้าน “การอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวปัตตานี” 9563