ชื่อ ฮิต
การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับ “สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ” 8420
การพัฒนากรอบการดำ เนินงานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับสำหรับ “การพัฒนาผลิตภัณพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต 7061
การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อ “พัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำ โขงและคาบสมุทรมลายา ระยะที่ ๒” 8933
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 4642
การวิจัยและพัฒนา “ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน” 6706
การศึกษาฤทธิ์ของ “cyclin D1-CDK4” ในกระบวนการตอบสนองหลังจาก เกิดการทำลายของ DNA 2599
การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ “เมมเบรนคอนแทคเตอร์" 4340
การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของ “ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู” กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง 8728
“การผลิตแอนติบอดี” สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี 5408
ความหลากหลายทางโครงสร้างการเปลี่ยนเฟสทางโครงสร้างเชิงพลวัต และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายผสมระหว่าง “โมเลกุลอนินทรีย์และโมเลกุลอินทรีย์” 4657
“คาร์บอนนาโนทูปส์” สำหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและเทคนิคเชิงแสง 3078
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต “ข้าวโพดแบบครบวงจร” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 5906
การศึกษาและพัฒนา “ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร” : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี 6188
การสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” 9268
การศึกษารูปแบบ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 25465
โครงการอ่าวปัตตานีด้าน “การอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวปัตตานี” 9278