ชื่อ ฮิต
การพัฒนาไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2300
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยฐานความรู้เรื่อง REACH 1890
อบต. กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ 3056
นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรทางการศึกษา 2526
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2330
แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 4027
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ 2341
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา, ตำนาน, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 4863
โครงการความมั่นคงศึกษา (ระยะที่ 3) 1888
การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ 2991
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PARเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3528
การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2373
โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” 4491
การจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2706
“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม” 4104
การสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 4481
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช 1782
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลท์ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2832
การพัฒนาผ้าฝ้ายป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต 2957
การสร้างตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต์ 1591
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 3008
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร 2035
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นวัตกรรมเพื่อชาวนาไทย 4678
ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 3207