ชื่อ ฮิต
ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 2754
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นวัตกรรมเพื่อชาวนาไทย 4120
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร 1614
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 2737
การสร้างตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต์ 1342
การพัฒนาผ้าฝ้ายป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต 2359
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลท์ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2103
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช 1506
การสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 3741
“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม” 3627
การจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2237
โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” 3528
การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1912
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PARเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2730
การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ 2617
โครงการความมั่นคงศึกษา (ระยะที่ 3) 1675
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา, ตำนาน, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 4091
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ 1901
แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 3395
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 1870
นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรทางการศึกษา 1925
อบต. กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ 2255
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยฐานความรู้เรื่อง REACH 1485
การพัฒนาไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 1830