ชื่อ ฮิต
การพัฒนาไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2467
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยฐานความรู้เรื่อง REACH 2022
อบต. กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ 3272
นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรทางการศึกษา 2943
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2592
แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 4508
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ 2556
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา, ตำนาน, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5179
โครงการความมั่นคงศึกษา (ระยะที่ 3) 2073
การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ 3140
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PARเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3761
การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2473
โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” 4806
การจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2910
“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม” 4418
การสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 4694
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช 1994
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลท์ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 3079
การพัฒนาผ้าฝ้ายป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต 3213
การสร้างตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต์ 1770
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 3216
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร 2152
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นวัตกรรมเพื่อชาวนาไทย 4954
ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 3501