ชื่อ ฮิต
การพัฒนาไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2358
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยฐานความรู้เรื่อง REACH 1949
อบต. กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ 3114
นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรทางการศึกษา 2683
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2415
แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 4219
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ 2436
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา, ตำนาน, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 4974
โครงการความมั่นคงศึกษา (ระยะที่ 3) 1974
การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ 3042
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PARเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3596
การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2408
โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” 4611
การจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2789
“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม” 4209
การสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 4561
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช 1848
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลท์ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2915
การพัฒนาผ้าฝ้ายป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต 3070
การสร้างตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต์ 1645
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 3093
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร 2074
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นวัตกรรมเพื่อชาวนาไทย 4780
ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 3289