ชื่อ ฮิต
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย 1824
จับกระแส WTO 1874
โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง 2005
การวิจัยและพัฒนาพริกและผลิกภัณฑ์ 5041
โครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน 1709
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา 2711
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2296
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 4043
ส่วนประกอบของอิพิโทปในสารคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำปฎิกิริยาจำเพาะโมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6 1722
ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 2284
เซลส์แสงอาทิตย์โครงสร้างควอนตัมดอต 1525
การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อและอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้ผลิตซูริมิ 2344
การทำเห็ดห้าให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ 2326
ประชากรและพันธุศาสตร์เชิงประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 2979
วัสดุฉลาดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3174
การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้น 4890
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตน้ำปลา 2142
การพัฒนาบ้านปลาเพื่อการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งท่าเรือแกลง – อ่าวสวนสน 4232
แนวทางสร้างสันติสุขช้างป่ากับชาวบ้านสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1692
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้ว 1525
การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งโบราณคดี โดยชุมชนแม่กา พะเยา 1785
การจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานความแตกต่างของเด็ก กรณีบานคูเมือง อุบลราชธานี 2305
การจัดการน้ำระดับชุมชน กรณีบ้านผาชัน อุบลราชธานี 8154
การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก สตูล 7340