ชื่อ ฮิต
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย 1727
จับกระแส WTO 1794
โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง 1959
การวิจัยและพัฒนาพริกและผลิกภัณฑ์ 4857
โครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน 1612
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา 2597
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2209
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 3882
ส่วนประกอบของอิพิโทปในสารคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำปฎิกิริยาจำเพาะโมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6 1669
ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 2195
เซลส์แสงอาทิตย์โครงสร้างควอนตัมดอต 1465
การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อและอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้ผลิตซูริมิ 2264
การทำเห็ดห้าให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ 2271
ประชากรและพันธุศาสตร์เชิงประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 2902
วัสดุฉลาดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2919
การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้น 4811
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตน้ำปลา 2084
การพัฒนาบ้านปลาเพื่อการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งท่าเรือแกลง – อ่าวสวนสน 4005
แนวทางสร้างสันติสุขช้างป่ากับชาวบ้านสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1642
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้ว 1445
การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งโบราณคดี โดยชุมชนแม่กา พะเยา 1694
การจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานความแตกต่างของเด็ก กรณีบานคูเมือง อุบลราชธานี 2173
การจัดการน้ำระดับชุมชน กรณีบ้านผาชัน อุบลราชธานี 7776
การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก สตูล 6859