ชื่อ ฮิต
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย 1912
จับกระแส WTO 1954
โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง 2049
การวิจัยและพัฒนาพริกและผลิกภัณฑ์ 5167
โครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน 1746
โครงการสิทธิชุมชนศึกษา 2766
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2374
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 4202
ส่วนประกอบของอิพิโทปในสารคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำปฎิกิริยาจำเพาะโมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6 1753
ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 2342
เซลส์แสงอาทิตย์โครงสร้างควอนตัมดอต 1560
การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อและอันตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้ผลิตซูริมิ 2391
การทำเห็ดห้าให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ 2356
ประชากรและพันธุศาสตร์เชิงประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 3035
วัสดุฉลาดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3330
การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้น 4961
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตน้ำปลา 2205
การพัฒนาบ้านปลาเพื่อการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งท่าเรือแกลง – อ่าวสวนสน 4351
แนวทางสร้างสันติสุขช้างป่ากับชาวบ้านสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1729
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้ว 1544
การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งโบราณคดี โดยชุมชนแม่กา พะเยา 1829
การจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานความแตกต่างของเด็ก กรณีบานคูเมือง อุบลราชธานี 2416
การจัดการน้ำระดับชุมชน กรณีบ้านผาชัน อุบลราชธานี 8446
การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก สตูล 7525