ชื่อ ฮิต
โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย 1396
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาน้อยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1678
โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน 1470
โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ 3584
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ 6527
โครงการการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืนบ้านคลองแสง 1676
โครงการการฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชนของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน 3517
โครงการการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง 2157
โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน 1748

Page 2 of 2