ชื่อ ฮิต
โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย 1419
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาน้อยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1711
โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน 1556
โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ 3771
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ 6779
โครงการการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืนบ้านคลองแสง 1767
โครงการการฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชนของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน 3634
โครงการการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง 2219
โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน 1804

Page 2 of 2