โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย

โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย.

โดย: ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักวิชาการ

          โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย โดย ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักวิชาการ ได้ศึกษากระบวนการจัดการความจริงในกรณีต่างๆ จำนวน 6 กรณี เช่น การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษากระบวนการนำเสนอและการจัดการความจริงว่าด้วยพระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย, ความจริง และการปฏิบัติต่อความจริงของรัฐและประชาชนภายใต้วัฒนธรรมมือที่สาม, พิทักษ์โลกเสรี : วิธีการจัดการความจริงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในกรณีสงความเวียดนาม, ปัตตานีในหนึ่งศตวรรษ : ความรุนแรงกับวิธีการจัดการความจริง, นักการเมืองหญิงในสภาผู้แทนราษฎรไทย : ผู้หญิงกับการจัดการความจริงในโลกของผู้ชาย, การเมืองเรื่องการปัดความรับผิดชอบ : การศึกษากระบวนการจัดการกับความจริงโดยการสร้างคำให้เหตุผลและคำแก้ตัวของนักการเมืองไทย พ.ศ.2531 – 2540

 

          นักวิชาการได้ร่วมกันศึกษากระบวนการการจัดการความจริงในกรณีต่างๆ จำนวน 6 กรณี เปิดเผยให้เห็นถึงค่านิยมของยุคสมัยในเรื่องต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมไทยในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย รวมทั้งความพยายามหาคำอธิบายใหม่ที่ยึดโยงเข้ากับวัฒนธรรมไทย ซึ่งผลงานทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คบไฟ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยในชุดนี้ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

​