โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน

โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน.

โดย: นายนายอยุธไชยยอง และคณะ

          จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านไร่ป่าคา ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าชาง จ.ลำพูน ประกอบอาชีพทำสวนลำไยในแต่ละปีต้องจำกัดวัชพืชที่ขึ้นตามสวนลำไย และภายในหมู่บ้านก็มีผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทางชุมชนเห็นว่าควรนำวัชพืชและผลผลิตเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาเป็นอาหารของโคขาวลำพูน ซึ่งเป็นโคพื้นเมืองที่อยู่คู่กับชีวิตของเกษตรกรมานาน ทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเองก็ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านการจัดการกลุ่ม การจัดการด้านตัวโค การจัดการแปลงหญ้า และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อบรรจุเข้าเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

 

          โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าชาง จ.ลำพูน โดย นายอยุธไชยยอง และคณะ ได้ริเริ่มกระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน การประสานนำเอาความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิม มีนักวิชาการ ผู้รู้จากภายนอกมาช่วยเติมเต็มในเรื่องการเลี้ยง การทำอาหารให้แก่โคขาวลำพูน นอกจากนี้ยังได้นำเอาความรู้เรื่องโคขาวมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองบัวได้เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยได้นำไปจัดเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับความพร้อมของเด็กในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังมีแนวคิดที่จะนำไปวิจัยต่อในประเด็นการท่องเที่ยวระดับชุมชนโดยใช้โคขาวลำพูนเป็นสื่อ

​