โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์

โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์.

โดย: นายอดุลย์ มะหะหมัด และคณะ ครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน

          กีรออาตีย์ เป็นรูปแบบการอ่านอัลกุรอานชนิดหนึ่งที่มีปรัชญาสำคัญสามประการ คือ รู้จัก เข้าใจ อ่านได้ถูกต้องและรวดเร็ว จากประสบการ์การสอนอัลกุรอานแบบกีรออาตีย์ของปอเนาะทำให้เห็นความแตกต่างของเด็ก โดยเด็กที่เรียนกีรออาตีย์จะทำให้เด็กสามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างรู้อักษรสระ สามารถอ่านได้คล่องและถูกต้อง เด็กรักการอ่านและสามารถอ่านเรื่องอื่นๆได้ ตลอดจนนำไปเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งผู้สอนในพื้นที่ก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้กระบวนการอ่านและสอนอัลกุรอานแบบกีรออาตีย์อีกด้วย

 

          โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ โดยนายอดุลย์ มะหะหมัด และคณะ ครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน ซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นนักวิจัย มุ่งเน้นการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักกีรออาตีย์ โดยกระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่ครูผู้สอนได้ร่วมกันถอดบทเรียนการสอนอัลกุรอานทั้งแบบดั้งเดิม (บัฆดาดี) และแบบกีรออาตีย์ รวบรวมและทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานเป็นคู่มือเพื่ออบรมครูเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเทคนิคการอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตีย์สำหรับครู และเด็ก พร้อมทั้งมีกระบวนการสร้างเสริมและทดสอบโดยวิทยากรจากกีรออาตีย์ยะหริ่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมจริยะธรรมคุณธรรมแก่เด็ก การส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ จากผลของโครงการนี้ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชุมชนมุสลิมและมีความตื่นตัวมากในการเข้าร่วมเรียนรู้การอ่านแบบกีรออาตีย์ โดยส่งลูกหลานทั้งชาย หญิง มาเรียนจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่และจากหมู่บ้านข้างเคียง

​