ชื่อ ฮิต
โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน 1615
โครงการการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง 2020
โครงการการฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชนของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน 3349
โครงการการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืนบ้านคลองแสง 1541
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ 5934
โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ 3327
โครงการกระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน 1231
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาน้อยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1547
โครงการกระบวนการจัดการความจริงของไทย 1278
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด้านลบจากการทำความตกลงการค้าเสรี 1396

Page 1 of 2