ชื่อ ฮิต
นวัตกรรมเทคโนโลยียาง “การตรวจหาปริมาณสบู่ลอเรตในน้ำยางที่ง่ายและรวดเร็ว” 1729
“ไฟไนต์เอลิเมนต์” วิศวกรรมคำนวณเพื่อการออกแบบ 5517
“ความรู้ความเข้าใจไข้หวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย” 1111
“วิถีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” 2142
“เครื่องช่วยฝึกทางทหาร-ตำรวจ …เพื่อความมั่นคงของประเทศ” 2563
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย 1984
การบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 3257
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : เงื่อนไข และกลไก สู่การปฏิบัติ 3936
ภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 2935
“ลู่ทางสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” 1307
หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและตัวบ่งชี้ 3308
โครงการศึกษาและเตรียมแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ทนแรงกระแทกแบบโปร่งใสโดยกระบวนการหล่อ 1552
การจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1655
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บ้านดาโต๊ะ-ปอเนาะภูมี 1767
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่…แม่กำปอง 2729
เมืองบัว....ชุมชนสะอาด 2450
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง 1330
ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองลิดี 2100