ชื่อ ฮิต
นวัตกรรมเทคโนโลยียาง “การตรวจหาปริมาณสบู่ลอเรตในน้ำยางที่ง่ายและรวดเร็ว” 1804
“ไฟไนต์เอลิเมนต์” วิศวกรรมคำนวณเพื่อการออกแบบ 5760
“ความรู้ความเข้าใจไข้หวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย” 1132
“วิถีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” 2212
“เครื่องช่วยฝึกทางทหาร-ตำรวจ …เพื่อความมั่นคงของประเทศ” 2681
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย 2049
การบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 3365
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : เงื่อนไข และกลไก สู่การปฏิบัติ 4022
ภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 3036
“ลู่ทางสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” 1350
หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและตัวบ่งชี้ 3433
โครงการศึกษาและเตรียมแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ทนแรงกระแทกแบบโปร่งใสโดยกระบวนการหล่อ 1607
การจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1842
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บ้านดาโต๊ะ-ปอเนาะภูมี 1800
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่…แม่กำปอง 2833
เมืองบัว....ชุมชนสะอาด 2531
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง 1365
ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองลิดี 2180