ชื่อ ฮิต
นวัตกรรมเทคโนโลยียาง “การตรวจหาปริมาณสบู่ลอเรตในน้ำยางที่ง่ายและรวดเร็ว” 1686
“ไฟไนต์เอลิเมนต์” วิศวกรรมคำนวณเพื่อการออกแบบ 5278
“ความรู้ความเข้าใจไข้หวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย” 1090
“วิถีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” 2101
“เครื่องช่วยฝึกทางทหาร-ตำรวจ …เพื่อความมั่นคงของประเทศ” 2468
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย 1953
การบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 3147
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : เงื่อนไข และกลไก สู่การปฏิบัติ 3885
ภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 2836
“ลู่ทางสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” 1278
หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและตัวบ่งชี้ 3242
โครงการศึกษาและเตรียมแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ทนแรงกระแทกแบบโปร่งใสโดยกระบวนการหล่อ 1518
การจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1605
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บ้านดาโต๊ะ-ปอเนาะภูมี 1733
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่…แม่กำปอง 2642
เมืองบัว....ชุมชนสะอาด 2302
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง 1309
ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองลิดี 2033