ชื่อ ฮิต
นวัตกรรมเทคโนโลยียาง “การตรวจหาปริมาณสบู่ลอเรตในน้ำยางที่ง่ายและรวดเร็ว” 1868
“ไฟไนต์เอลิเมนต์” วิศวกรรมคำนวณเพื่อการออกแบบ 5930
“ความรู้ความเข้าใจไข้หวัดนกเพื่อสุขภาพของคนไทย” 1177
“วิถีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย” 2271
“เครื่องช่วยฝึกทางทหาร-ตำรวจ …เพื่อความมั่นคงของประเทศ” 2776
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย 2134
การบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 3458
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : เงื่อนไข และกลไก สู่การปฏิบัติ 4131
ภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 3125
“ลู่ทางสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” 1404
หาบเร่แผงลอยอาหาร: ความสำเร็จและตัวบ่งชี้ 3516
โครงการศึกษาและเตรียมแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ทนแรงกระแทกแบบโปร่งใสโดยกระบวนการหล่อ 1655
การจัดการความรู้เรื่องการทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1966
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บ้านดาโต๊ะ-ปอเนาะภูมี 1848
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่…แม่กำปอง 2924
เมืองบัว....ชุมชนสะอาด 2623
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง 1419
ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองลิดี 2257