ชื่อ ฮิต
สกว.จับมือพันธมิตรต้านภัยแผ่นดิน เฟ้นมาตรการ "ป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม/ผู้มีอิทธิพล" 2467
ใช้มาตรฐาน GMP พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบไทย ขานรับ WTO /การเปิดเสรีทางการค้า 3750
LESA Project วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จากเครือข่ายความรู้ สู่งานวิจัยนานาชาติ 3225
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น...จากครูผู้เสพย์สู่ครูผู้สร้าง 9824
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (วพร.) สร้างโอกาสพัฒนาครู-ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 4613
วิจัยการสื่อสารเรื่องสี สร้างมาตรฐาน อุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่สากล 3697
เทคโนโลยีเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ทางเลือกใหม่อุตสาหกรรมอัญมณีไทย 5783
วิจัยสารออกฤทธิ์ในพืชไทย จากต้นไม้สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 9007
"วิจัยหวัดนก" งานวิจัยเด่น สกว. ปี 47 2388
"ถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์" จากงานวิจัยสู่โรงงานต้นแบบ 4138