งานเด่น สกว. ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ รองรับทั้ง iOS และ Android โหลดได้แล้ววันนี้
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมในเวทีมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย ปยป.(อบป.)-สกว.-สสส.

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการ

“การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง หรือ เพิ่มความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์เสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และ/หรือ เพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนของระบบเศรษฐกิจสังคมจากภาวะอากาศรุนแรงซึ่งอาจทวีความรุนแรงหรือมีความถี่สูงขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาสภาพภาวะอากาศรุนแรงนี้ในบริบทของภูมิอากาศ กล่าวคือ คำนึงถึงผลสืบเนื่องที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง หรือ ความถี่ของภาวะสภาพอากาศในห้วงเวลาหนึ่งที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจแลสังคมของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ จะทำให้ภาคส่วน หรือกลุ่มเศรษฐกิจ-สังคมตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีรูปแบบความเสี่ยง (Risk profile) ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน ดังนั้น การวางแผนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องขึ้นอยู่บนฐานความเข้าใจถึงความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยมีบริบทที่ชัดเจน ทั้งนี้การปรับตัวอาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรักษาสถานภาพปัจจุบันไว้ แต่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมจะพัฒนาไปในทางที่มีความมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากขึ้นโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาว ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือ เพื่อให้แผนงานหรือยุทธศาสตร์ต่างๆ มีความทนทานต่อสถานการณ์ในอนาคต กล่าวคือ ยังคงที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เป้าหมายของชุดโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 และสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบการวางยุทธศาสตร์หรือแผนการดำเนินงานที่อาจมีผลสืบเนื่องในระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของอนาคต โดยการศึกษาวิจัยในรูปแบบ Multi-disciplinary / transdisciplinary research
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดใหม่ๆ ในการวางแผนที่จะมีผลสืบเนื่องต่ออนาคตระยะยาว ได้แก่ visioning process / robust decision making / adaptive planning เป็นต้น

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

นักวิจัยอาจพิจารณากรอบงานวิจัยดังต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัย โดยเลือกพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบใดกรอบหนึ่ง หรืออาจพัฒนากรอบโครงการวิจัยขึ้นเอง

 1. การศึกษาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Area Based Approach) (เช่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ ลุ่มน้ำ) ภายใต้กรอบการศึกษาแบบ integrated study – holistic approach
 2. การศึกษาเชิงภาคส่วน (Sectoral Based Approach) (เช่น ภาคส่วนการเกษตร การท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ) โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของภาคส่วนนั้นต่อภาวะอากาศแปรปรวนในอดีตถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกำหนดแนวทางการรับมือต่อสถานการณ์เสี่ยงนั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขอนาคต
 3. การศึกษาด้านกลไกต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมในการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. การศึกษาด้านการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจทำการศึกษาถึงการพัฒนากรอบแนวคิด (Framework) และวิธีการ (Method) การประเมินความสูญเสียและความเสียหาย
 5. การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มีผลสืบเนื่องในระยะยาว เพื่อค้นหาช่องว่างในนโยบาย และเสนอแนะแนวทางในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอผลการวิเคราะห์การบูรณาการประเด็นดังกล่าวในนโยบายนั้นๆ หรือ แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ว่าจะสามารถทำให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างไรในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงสถาบันต่อการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่สังคมหรือระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
 6. การศึกษากรอบแนวคิดใหม่ หรือวิธีการใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ ในการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการวางแผนภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของอนาคต

*** โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย ***

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1-2 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอรับทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ
 2. ผู้เสนอขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามขอรับทุนของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของรัฐ

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้รับทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โครงการวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นต่างๆ
 2. องค์ความรู้ใหม่ในด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆ ในการศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ขับเคลื่อนการวางแผนระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน / การประเมินความเสี่ยงของภาคส่วนต่างๆ / การประเมินความสูญเสีย – ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ตามช่องทาง ดังนี้

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560)

(ใช้ชื่อหัวข้อเรื่อง เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก ... ชื่อ ...)

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัยจะถูกคัดกรองและข้อเสนอเชิงหลักการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่: จริยา ฐิติเวศน์ โทร 0-2218-9465 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TOR_Research_Proposal-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)TOR Research Proposalประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ” ประจำปีงบประมาณ 2560679
Download this file (Call_for_Concept_Paper-Climate_Change_Adaptation_2017.pdf)Call for Concept Paperรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ”815

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

งาน สกว. ครบรอบ 25 ปี

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

05873671
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
299
2201
299
22131
69827
139223
5873671


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1