งานเด่น สกว. ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ รองรับทั้ง iOS และ Android โหลดได้แล้ววันนี้
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมในเวทีมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย ปยป.(อบป.)-สกว.-สสส.

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มต้นโครงการยุทธศาสตร์แถบเส้นทางเชื่อมโยง (Belt Road) โดยการสร้างเส้นทางรถไฟ Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) โดยเส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากเมืองตุมปัต พาดผ่านท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออกจากกวนตัน ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือน้ำลึกกลัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จากการเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกทั้งสองแห่ง ส่งผลให้เกิดเส้นทางการขนส่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการเดินท่านผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการสัญจรคับคั่ง

ประเทศไทยมีแนวคิดในการสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยเช่นเดียวกัน เพียงแต่ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย การเกิดขึ้นของเส้นทางการขนส่งแห่งใหม่ของมาเลเซียจึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะหากเส้นทางขนส่งที่ประเทศไทยกำลังศึกษามีต้นทุนที่ไม่สามารถแข่งขันได้ เพราะการบริหารการขนส่งทางโลจิสติกส์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนที่เป็นตัวเงินและระยะเวลาต่ำสุด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link ต่อประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link ต่อประเทศไทย

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย” ประกอบด้วย

 1. การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
 2. การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ)
 3. ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ (หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link ต่อประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 การส่งข้อเสนอสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางอีเมล์ (ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
 2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) โดยส่งมาที่

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ฝ่าย 1) โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8329 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)179

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

งาน สกว. ครบรอบ 25 ปี

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

05859344
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2257
3514
8103
22268
55500
139223
5859344


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1