โครงการ กฟผ. - สกว.

egatlogo       TRFlogo2556

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตกลงร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงาน “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว.” เพื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานวิจัยเชิงนโยบายทางด้านพลังงาน ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรอบของงานวิจัยจะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิจัยศักยภาพของแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพและการปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงาน

readmore-01  icon click


 

book-open 32px สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว. icon update3

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (โครงการ กฟผ.-สกว.)