หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

 

 pic-hrunit-01

 

วิสัยทัศน์

      “สร้างความรู้เกี่ยวกับความดี  ความงาม  ความจริงในการใช้ชีวิตของมนุษย์   และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่ดีงาม”

 

 

วัตถุประสงค์

      1. สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้เกี่ยวกับความดี ความงาม และความจริงในการใช้ชีวิตของมนุษย์

      2. สร้างกลไกการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

      3. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

 

กิจกรรม

      1. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างความรู้ต่อสังคม ทั้งด้าน R&D และวิชาการ

      2. สนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงาน 1) ประชุมวิชาการ 2) Public Forum 3) ตีพิมพ์ผลงาน

      3. สนับสนุนทุนวิจัย MAG ปริญญาโท ปีละ 40 ทุน