ภารกิจ

 

dept4banner

 

วิสัยทัศน์ 

          “ฐานรากของสังคมไทย แข็งแกร่งด้วยการประสานพลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น”

 

 

ภารกิจและเป้าหมาย 

          ฝ่ายชุมชนและสังคมสนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาของพื้นที่ ได้ตรงตามความต้องการของภาคประชาชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบระดับนโยบาย สร้างกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่หลากหลาย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มุ่งสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

วัตถุประสงค์

         1. สนับสนุนการวิจัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ระบบ นโยบายโครงสร้าง และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างธรรมมาภิบาลและสังคมที่ดี

         2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน การเสริมสร้างสำนึกท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการกิจการของท้องถิ่น

         3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกและระบบที่จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการกิจการของท้องถิ่นได้ดีขึ้น

         4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเป็นมนุษย์ การพัฒนาเด็กและเยาวชนและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสันติและเกื้อกูล กัน

 

 

แนวทางการดำเนินงาน

         มีการจัดการเป็น “ชุดโครงการ

 

         เน้นการวิจัยในลักษณะสหสาขา (multidisciplinary) สร้างให้เกิด “าคีแห่งการสร้างสรรค์ปัญญา คือ การทำงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ทั้งนักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน สื่อมวลชน มาร่วมคิดตั้งโจทย์ ร่วมทำ และตรวจสอบการทำงานวิจัย

 

         ส่งเสริมให้นักวิชาการ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนร่วมงานกับคนในท้องถิ่น โดยการวิจัยในลักษณะ participatory action research โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงาน (model development) ที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้

 

 

ลักษณะงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

         การสนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน การเสริมสร้างสำนึกท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการกิจการของท้องถิ่น จุดเน้นของโครงการวิจัยจึงมุ่งสร้างรูปแบบ (model development) ที่เชื่อมโยงกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเครือข่ายในระดับท้องถิ่น

 

         การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถ ของคน และชุมชนในการบริหารจัดการกิจการของท้องถิ่นได้ดีขึ้น

 

         การสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ระบบ นโยบายโครงสร้าง และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

 

​