หนังสือดีที่คนไทยควรอ่านเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ

หนังสือและสื่อเผยแพร่เรื่อง ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมือกันอย่างไร ให้ความรู้ที่ครอบคลุมเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งหมดที่บุคคลทั่วไปควรรู้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี...


Read More...

บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นต้นแบบบริเวณหาดโคลน...

โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และคณะนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ ได้แก่ ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ วิศวกรรมชายฝั่ง อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา นิเวศวิทยาชายฝั่ง ...


Read More...

แนวคิดใหม่สู่การแก้ปัญหาโลกร้อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวและเผยแพร่หนังสือ “Future Prefect” เป็นครั้งแรกในการประชุม Rio+20 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60,000 คน จากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความที่เ...


Read More...

การเตรียมการเพื่อกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขากการผลิต

ผลงานวิจัยได้ มาตรการจัดการก๊าซเรือนกระจก และวิธีการกำหนดเป้าหมายการบดก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย เกิดเป็นองค์ความรู้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการก๊าซเรือนกร...


Read More...

ระดมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนระยอง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยขอ...


Read More...

ข้อเสนอจากงานวิจัยสนับสนุนการเตรียมการเจรจาความตกลงเปิดเสรีทางการค้าไทย-อียู...

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย “การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา บูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ และอียู-อาเซียน...


Read More...

การศึกษากระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982...

โดย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ “ผลงานจากโครงการทำให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ...


Read More...

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทยและการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม...

โดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม “ข้อมูลทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายได้นำไปสู่การขับเคล...


Read More...

“มองคุณภาพอากาศผ่านไลเคน กับนักสืบสายลม” แผนที่การสำรวจไลเคนกรุงเทพฯ

“โครงการนักสืบสายลม” หนึ่งในกิจกรรมนักสืบสิ่งแวดล้อม ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดยได้รับความสนับสนุนการดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบโจทย์เร...


Read More...

ทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่ง...

จากข้อมูลการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ของโครงการ BRT ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำ...


Read More...
0123456789