การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ วิจัยได้... ขายจริง ...

"งานวิจัยชุดนี้เป็นการผนวกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับข้อมูลวิจัยด้านธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรก...


Read More...

ความมั่นคงอาหารในระบบเกษตรชลประทานชุมชน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่ทางการเกษตร จากการปลูกเฉพาะข้าวไปสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เน้นการผลิตเพื่อการค้า ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรง เกษตรกรภาคเหนือที่ปกติใช้ระบ...


Read More...

แก้ปัญหาข้าวโพดพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ใช้ “การบันทึกบัญชีครัวเรือน” ทำให้ทราบว่าการปลูกข้าวโพดของตนมีต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละเกือบ 4,000 บาท และครึ่งหนึ่งของต้นทุนเป็นค่าปุ๋ย การใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ย...


Read More...

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน...

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลและตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้ข้อมูลเท...


Read More...

ห้องรมผลลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เพื่อการค้า

การรมลำไยของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมปริมาณ และความเข้นข้นของ SO2 พบการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2 ) ในปริมาณสูงและอาจไม่ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยถูกยกเลิก และห้าม...


Read More...

แผ่นฟิล์มพลาสติกผสมทำถุงเพาะปลูกพืชย่อยสลายได้

ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมาก เนื่องจากพลาสติกสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการใช้งานได้ดี เช่น มีความคงทน สวยงาม และมีราคาถูก อย่างไรก็ตามปัญหาการใช้พลาสติกจำนว...


Read More...

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเนื้อโคพื้นเมือง

การเรียนรู้วิธีการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อชิ้นส่วนรอง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดกา...


Read More...

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากลำไยอบแห้งเพื่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่า

ลำไยแห้งสามารถส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ ได้ เป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาลำไยไทยล้นตลาดได้ ผลจากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. พบว่าสารสกัดจากลำไยอบแห้งมีฤทธ...


Read More...

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย

ปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญทางการเกษตร ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่า ในปี 2551 เกษตรกรร้อยละ 25 นำปุ๋ยเคมีไปใช้ในการผลิตข้าวในพื้นที่ชลประทานมากถึงร้อยละ 42...


Read More...

ถุงปลูกสตรอว์เบอรีย่อยสลายได้

การใช้ถุงพลาสติกในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น สตรอว์เบอร์รี พริกหวาน สำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะถุงพลาสติกที่ยากต่อการกำจัด ก่อให้เกิดมลภาวะ และ...


Read More...
0123456789

ภารกิจฝ่าย 2

วิสัยทัศน์ 

            “เกษตรเป็นโอกาสและทางเลือก”

 

ภารกิจ 

            มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ความเข้มแข็งทางวิชาการเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกในการประกอบอาชีพ หนุนเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ โดยใช้กระบวนการพัฒนาโจทย์และการจัดการงานวิจัยที่ตรงประเด็นอย่างทันการณ์ บนพื้นฐานองค์ความรู้ในตัวสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ทั้งพืชผัก ผลไม้ สัตว์ และสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยคำนึงถึงบริบทในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าที่มีความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

 

ยุทธศาสตร์ 

            1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ การบริหารจัดการครบห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ำ (การผลิต)  กลางน้ำ (หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป) และปลายน้ำ (การเชื่อมโยงสู่ตลาด) โดยเน้นสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพ

            2. สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภค จากองค์ความรู้ด้านความมั่นคงอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และสุขภาพ

            3. สนับสนุนให้มีการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ธุรกิจ และอาชีพ

            4. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ครบวงจร และนักวิจัยคุณภาพ ผ่านการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนา ในความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา