พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยและไทย-อินโดนีเซียฉบับพกพา

การพัฒนาพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซียเป็นผลงานวิจัย และคความสำเร็จของหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือของนักวิชาการด้านภาษาอิน...


Read More...

การจัดการมรดกแบบมุสลิมโปร่งใส

การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ของอิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิดและคนในชุมชนที่สามารถสร้าง กลไกการแบ่งมรดก ให้เป็นระบบและมีหลักฐานชัดเจนมากขึ้น โดยที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและเ...


Read More...

แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมและความขัดแย้งลุ่มน้ำสายบุรี

ผลงานวิจัยสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐให้มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลและการทำแผนชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือล...


Read More...

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

“นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่เป็นผลจากการวิจัยได้รับการอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เ...


Read More...

ทวิภาษาเพื่อการศึกษาของเยาวชนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก “โครงการทวิภาษา” (โครงการวิจัยและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึ...


Read More...

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี

โดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างการรวมตัวระหว่างนักวิจัย และชาวบ้าน เป็นเครือข่าย สภาองค์กรชุมชนบริหารจัดการลุ่มน้ำสายบุรี และเกิดการยอมรับจากหน่วยงานของ...


Read More...

เวทีสาธารณะเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม(CEPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ...

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมศุโกศล – กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง กา...


Read More...

ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคมไทย

โครงการ “การปฏิรูปสื่อ” (Reforming the Media Systems) และโครงการเฝ้าระวังกฎระเบียบของหน่วยงานการกำกับดูแล (regulatory watch) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสองโครงการ ประสบความสำเร...


Read More...

ชุมชนกับการแก้ไขปัญหา”การแบ่งมรดกตามหลักชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม)”

โครงการ สนับสนุนทุนปริญญาตรี (South pus) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ม...


Read More...

แหล่งข้อมูลด้านความมั่นคงศึกษา ณ ต่างแดน

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ถือเป็นการเปิดตัวการใช้ความรุนแรงในฐานะเครื่องมือในการต่อสู้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นเลยก็ว่าได้ เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมจึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึง...


Read More...
0123456789

ภารกิจฝ่ายนโยบายชาติ และความสัมพันธ์ข้ามชาติ


d1mission

dept1banner

icon_orange  ภารกิจ

          สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายระดับชาติ  (นโยบายสาธารณะ) และนานาชาติ (ประเด็นข้ามชาติและนโยบายต่างประเทศ) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ค้นคว้าหาเครื่องมือและวิธีการในการทำวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ข้ามสาขาวิชา และเชื่อมโยงตัวแสดงในระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานระดับต่างๆ ของประเทศได้ พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะต่อประเด็นที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญ

 

d1operation

icon_orange  แนวทางการดำเนินงาน 

    1. สร้างกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ / นักวิจัย

     2. สร้างกระบวนการวิจัยในลักษณะข้ามสาขาวิชา และเชื่อมโยงตัวแสดงในระดับต่างๆ ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

     3. สร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงของโครงการ / ชุดโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้ความรู้ที่เป็นภาพรวมในการตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้อย่างรอบด้าน

     4. สร้างเครื่องมือ / กลไก / ช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการผลักดันให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

d1re

icon_orange  เป้าหมายการผลักดันงานวิจัยของฝ่ายไปใช้ประโยชน์

     1. สร้างสรรค์ปัญญาให้สังคม

            ทางฝ่ายให้ทุนสนับสนุนทุนตีพิมพ์หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุด   นอกจากนี้ ทางฝ่ายหรือโครงการที่ได้ทุนจากทางฝ่ายยังได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเข้าร่วมงานเป็นประจำ

     2. สร้างทางเลือกเชิงนโยบาย

            การออกแบบแนวทางในการทำวิจัยของทางฝ่ายนั้น เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายทั้งเพื่อตอบสนองความจำเป้ฯและความต้องการของรัฐ และของประชาชน (นโยบายสาธารณะ)  ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์จากรัฐไทยเป็นสำคัญเเล้วงานวิจัยบางชิ้นยังสามารถที่จะเป็นข้อเสนอต่อรัฐเพื่อนบ้านได้

     3. สร้างความเข็มแข็งให้วงการวิชาการสังคมศาสตร์

            ฝ่ายเน้นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเเข็งแกร่งให้กับวงการวิชาการโดยการให้ทุนนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่ ในสัดส่วน 1:2:3  ทั้งงานวิจัยเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น และส่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่ผู้กำหนดนโยบายโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัยเเละหน่วยงานภาครัฐที่เป็นภาคี  รวมไปถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการสร้างฐานข้อมูลที่ผู้นำไปใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย

  

 

d1announcement

 

newsicon-01 กิจกรรมและเอกสารการประชุม

 

ดูทั้งหมด more

news-reader ข่าวผ่านสื่อ

 

สกว. ชวนมอง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน”

07 มีนาคม 2562

ASEAN Watch (สกว.) ร่วมกับ Thai PBS จัดสัมมนา วิเคราะห์ บทบาท และ ความท้าทาย ของรัฐบาลไทยกับการเป็นประธานอาเซียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน..

Read more

อ่านข่าวทั้งหมด more

newsicon-02 บทความ

 

คอลัมน์ ASEAN Insight : ภาษาแม่ ภาษาชาติพันธุ์ เสริมศักยภาพในกลุ่มอาเซียน

02 กุมภาพันธ์ 2560

มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ นักวิจัยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และนักวิจัย สกว. น้อยคนที่จะทราบว่าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปีเป็น.....

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

window image small ผลงานนำไปใช้ประโยชน์

พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยและไทย-อินโดนีเซียฉบับพกพา

27 กรกฎาคม 2558

การพัฒนาพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซียเป็นผลงานวิจัย และคความสำเร็จของหน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.....

Read more

ดูทั้งหมด more