ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดโครงการ "จับตาอาเซียน (ASEAN Watch)"

aseanwatchlogoผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์/Fax :    0-2613-2315 

Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :         http://aseanwatch.org/

                              Facebook:        https://www.facebook.com/aseanwatch

ชุดโครงการ "สันติไมตรี : ไทยกับญี่ปุ่น"

คุณเอกสิทธิ์  หนุนภักดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2224-1406

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://japanwatch.org/

โครงการเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Macroeconomy and Economic Policy Research for Thailand (MERT)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.thailandmacro.org/

ชุดโครงการ "ไทย-โลกมุสลิม: ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา"

รศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 0-2218-6292

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชุดโครงการ "มาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย"

ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2613-2314  โทรสาร: 0-2224-1406

 

ชุดโครงการ "ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ"

รศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2613-2301 โทรสาร: 0-2623-5327

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

โครงการ ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ: การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์

ศ.ดร.ยศ  สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-943-553 ต่อ 102

โทรสาร: 053-892-209

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการติดตามนโยบายสื่อและคมนาคม ( NBTC Policy watch )

nbtc logo-02

อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการ "การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary Production): กรณีไทย-ลาว"
  2. ชุดโครงการ "สถานการณ์การแย่งยื้อเปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้พื้นที่ชายแดน (ระยะที่1)"
  3. ชุดโครงการ การปฏิบัติการสารสนเทศและสงครามข่าวสารด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก
  4. ชุดโครงการ "มิติทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร"
  5. ชุดโครงการ "เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย"
  6. โครงการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 3)
  7. โครงการ "การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี"
  8. ชุดโครงการ "การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย"
  9. โครงการวิจัยทุนสนับสนุนกิจกรรม (เฮาะกีตอเครือข่ายเพื่อทำความดี) เพื่อเด็ก เด็กกำพร้า สตรี สตรีหม้าย ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา)
  10. โครงการ "เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2"

Page 1 of 4