โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI Centre

ชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชียระยะที่ 2"

ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน  สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

โทรศัพท์: 0-2579-7044, 0-2941-3756  โทรสาร: 0-2941-3756

 

โครงการ ยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 (ช่วงที่สอง)

คุณจิราพร  บุนนาค

ศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2613-2314  โทรสาร: 0-2224-1406

 

 

โครงการ สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โครงการ "เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2"

ดร.เมตตา  กุนิง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนกิจกรรม (เฮาะกีตอเครือข่ายเพื่อทำความดี) เพื่อเด็ก เด็กกำพร้า สตรี สตรีหม้าย ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา)

ผศ.ปิยะ  กิจถาวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์: 08-9595-4629

ชุดโครงการ "การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย"

อ.ดร.กรกรัณย์  ชีวะตระกุลพงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 0-2218-6286

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โครงการ "การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี"

ดร.เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

โครงการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 3)

ศ.ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 0-2800-2329

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชุดโครงการ "เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย"
  2. ชุดโครงการ "มิติทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร"
  3. ชุดโครงการ การปฏิบัติการสารสนเทศและสงครามข่าวสารด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก
  4. ชุดโครงการ "สถานการณ์การแย่งยื้อเปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้พื้นที่ชายแดน (ระยะที่1)"
  5. โครงการ "การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary Production): กรณีไทย-ลาว"
  6. โครงการติดตามนโยบายสื่อและคมนาคม ( NBTC Policy watch )
  7. โครงการ ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ: การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์
  8. ชุดโครงการ "ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ"
  9. ชุดโครงการ "มาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย"
  10. ชุดโครงการ "ไทย-โลกมุสลิม: ความสัมพันธ์และนัยต่อการพัฒนา"

Page 1 of 4