2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

Fulbright

2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

CALLS FOR APPLICATION : 1 JANUARY - 28 FEBRUARY 2018

GENERAL INFORMATION/PROVISIONS:

The Thailand-U.S. Educational Foundation (Fulbright Thailand), in cooperation with the Thailand Research Fund (TRF), is pleased to announce the “Fulbright - Thailand Research Fund Junior Research Scholarship Program,” which is aimed to develop the capabilities of Thai university staff members and interested persons to gain six months of research experience in the United States as part of their doctoral dissertation requirements.

Five (5) grants are available for the 2019 academic year. Two (2) will be awarded under the Fulbright Program and up to three (3) will be under the Fulbright-TRF partnership. For the grant sponsored by Fulbright Thailand, benefits are intended to cover round-trip international airfare, monthly stipend for six months, in-transit allowance and health insurance. For the Fulbright-TRF partnership, funding support will be mainly provided by the Thailand Research Fund (TRF) with additional fund from Fulbright Thailand for not exceeding a period of six months.

Fulbright Thailand will assist the grantees in the visa process, coordinate with the host U.S. institutions and offer non-monetary benefits, including orientations, enrichment seminars, international conferences, etc., which will help grantees to get access to their chosen host universities and create quality international networks.

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM)2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)8

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

knitlogo

ประกาศ

รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง

“การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

ดำเนินการโดย สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

สถาบันคลังสมองของชาติ
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ http://www.agripolicyresearch.com/?p=4697

1. เหตุผลและความจำเป็น

การเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในภาคการเกษตรหรือในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของไทย ในด้านหนึ่งเห็น ว่าเป็นประโยชน์และควรให้การสนับสนุนเพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การตลาด และการค้า ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรและภาคธุรกิจเกษตรของไทยให้เกิดการขยายตัว อีกทั้งยัง เป็นปัจจัยเอื้อให้เกษตรกรเข้าถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการผลิตในไร่นา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิต และการจัดการ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมถึงการขยายโอกาสในการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าโลก ซึ่งรูปแบบ ของการเข้ามาประกอบการลงทุนในกิจกรรมการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอาจมีหลากหลายรูปแบบ ด้วยกัน เช่น ในรูปแบบของระบบเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ การทำสัญญาซื้อผลผลิตล่วงหน้าและเข้า ไปบริหาร เช่น กรณีของสวนผลไม้บางชนิด หรือการเช่าที่ดินเพื่อเข้าไปประกอบการผลิต การจัดทำกิจกรรมร่วมค้า (joint venture) ในการเป็นผู้ค้าส่งและผู้รวบรวมผลผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงทางธุรกิจต้นและปลายน้ำ และการทำธุรกิจออนไลน์สินค้า เกษตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ CAT ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IOT”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และ Startup ลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IOT” วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์) แจ้งวัฒนะ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF-CAT_Funding_for_Innovative_Development_in_IoT_Poster.jpg)TRF-CAT Fundingโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ... เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IOT”42

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRI_M-PhD_Fund_2-2561_Poster.pdf)RRI Funding (M-Ph.D.) Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2/2561307
Download this file (RRI_M-PhD_Fund_2-2561_Description.pdf)Description 2-2561รายละเอียดการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยระดับ ป.โท และ ป.เอก ... 2/2561706
Download this file (RRI_Application_Manual.pdf)RRI Application Manualคู่มือการสมัคร ทุน พวอ. ป.โท - ป.เอก320

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 – RRi Congress IV” วันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  2. ประกาศผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำหรับเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.
  3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัดฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัดฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
  5. มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สกว. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ “TSDF -TRF Sustainability forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่”

Page 1 of 22