สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

TRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

1. ที่มาและความสำคัญ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ลงนามและมีคำมั่นร่วมกับนานาประเทศในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และรัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสังคมไทยยังขาด  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันของประเทศไทย ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์ ซึ่งองค์ความรู้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การหามาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย การจัดลำดับความสำคัญ การพัฒนาตัวชี้วัด และการปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรที่จะต้องทำการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า เป้าประสงค์ (Target) ใด ในเป้าหมายนั้นๆ มีความสำคัญเร่งด่วนกว่ากันอย่างไร และสำรวจทางเลือกของมาตรการเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เป็นไปได้จากประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers_SDGs_Phase2_20180917.pdf)Call for Papers (SDGs Phase2)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะ...และกฎหมาย (ปีที่ 2)”460

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Criteria for Advisor)Criteria for Advisorหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...รับทุน คปก. รุ่นที่ 21164
Access this URL (Criteria for Research Asst.)Criteria for Research Asst.หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21139

อ่านเพิ่มเติม...

Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) 2019” : 1 September– 31 October 2018

THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PH.D. PROGRAMME : SCHOLARSHIPS FOR ASEAN STUDENTS (RGJ –ASEAN) YEAR 2019 (Apply Now)

The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme is a prestigious scholarship scheme funded by the Thailand Research Fund under the Royal Thai government. The scheme was initiated in 1996 to increase the number of Ph.D. holders and enhance the quality and quantity of research for the sustainable development of the nation. RGJ provides students with full scholarship to pursue Ph.D. study in Thailand.Starting in 2017, students from ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, and Brunei) can also apply for a full RGJ scholarship to pursue full-time doctoral studies in Thailand.

 1. Academic disciplinesThis program is opened to all disciplines. Two types of scholarship are offered:
  1. A five year full scholarship program for candidate who is pursuing doctoral degree starting with Bachelor,
  2. A three year full scholarship program for candidate who is pursuing doctoral degree starting with Master.
 2. Qualifications and duration of studies
  1. Applicants should have the following qualifications:
   • be a citizen from one of the ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, and Brunei)
   • be under 40 years of age
   • have bachelor’s degree and graduate within the first 35% of class ranking (for those who will be pursuing Ph.D. with the Bachelor) OR
   • have bachelor’s degree and graduate within the first 35% of class ranking AND
   • have master’s degree with a GPA of ≥ 3.20 (from a total of 4.0)
   • be fluent in writing and speaking English as courses are conducted in English (applicants must submit TOEFL or IELTS score)

Scholarship completion

The ASEAN grantees are required to publish a research paper in an international journal in on of the following database:

 • Web of Science
 • MEDLINE
 • BIOSIS
 • SciFinder
 • EiCOMPENDEX
 • INSPEC
 • SCOPUS

Timeline ASEAN RGJ Year 2019

Funding arrangement

For student
1. Tuition fee and Research expenses up to 130,000 THB/year
2. Reserve fund* 200,000 THB
3. Monthly allowance up to 156,000 THB/year
For Thai advisor
1. Honorarium 30,000 THB/year + 50,000 (final)
2. Travel expenses** 100,000 THB
Total budget (3 years) up to 1,122,000 THB
(5 years) up to 1,822,000 THB

 

Note

* The reserve fund can be requested for tuition fee and research expense during scholarship extension period.

** The students can request the fund for research presentation at international conference abroad.

Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs 23-25 January 2019 Bangkok,Thailand

The objective is to provide a platform for researchers, scientists, practitioners, and policy makers to share and present new advances, research findings, perspectives, and experiences in Disaster Irrigation and Water Management towards Nexus (WEF) and Sustainable Development Goals. Special attentions will be given to developing certain skills or competence, or general upgrading of performance ability for climate change adaptation, participatory water management disaster and environmental management, and sustainable development in irrigation and drainage in the monsoon Asia. The conference will bring together leading researchers, engineers, scientists, and officials in the domain of interest from around the world

TOPICS

 • A. Climate Change and Uncertainty in Hydrology and Meteorology
 • B. Participatory Management for Water and Irrigation Project
 • C. Emerging/Digital Technologies in Water Management and Environment Towards Nexus (WEF) and SDGs (Big Data, IOT)
 • D. Disaster Management/ Groundwater Management

CALL FOR PAPERS

Authors are invited to submit abstracts and/or papers to a scientific committee of the conference who will be responsible for evaluating the submitted abstracts and papers. The notification of acceptance will be dispatched after the decision making from the scientific committee. The authors of accepted abstract are then requested for full papers. Only accepted papers will be published in the proceeding.

LANGUAGE

The official language of the conference will be English. All abstracts, papers and posters should be submitted in English

INSTRUCTION FOR AUTHORS

Authors are requested to submit abstracts of their papers through email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (in Adobe PDF version or Microsoft Word version). Abstract should be written in English within 250 words excluding the title of the paper, author name(s), affiliation(s), and keyword(s) that should be displayed at the top of the page. Please refer to formatting instructions at https://www.tha2019.org

Registration Opens November 1, 2018
(Early Bird Discount till Dec 31,2018)

 Before
Dec 31, 2018
After
Dec 31, 2018
International Participants 250 USD or 8,000 THB
Include Technical tour
300 USD or 9,600 THB
Include Technical tour
Thai National Participants 150 USD or 4,800 THB 200 USD or 6,400 THB
Students 100 USD or 3,200 THB 150 USD or 4,800 THB
Technical Tour (Optional) 80 USD or 2,560 THB 100 USD or 3,200 THB

Deadlines for Abstract and Full Paper Submissions

Abstract Submission: On or Before (Extend) August 31,2018 September 7, 2018
Notification of Acceptance: September 28, 2018
Last day for Full Paper Submission: October 31, 2018
DAY 1: THA 2019 International Conference
DAY 2: THA 2019 International Conference
DAY 3: Technical tour

Website

https://www.tha2019.org

CONTACT

Dr. Sucharit Koontanakulvong (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Dr. Supattra Visessri (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Tel: (+66) 2 218 6426


➥ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (2nd_Announcement_Poster_THA2019.pdf)THA2019 2nd Announcement Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ THA201964

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. สกว. ร่วมกับ CAT ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IOT”
 2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 – RRi Congress IV” วันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 4. ประกาศผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำหรับเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.
 5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป” สังกัดฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

Page 1 of 22