(เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ) ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ปีงบฯ 2562

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS ได้จัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักวิจัยไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบและกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) และ 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการขยายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยัง National Natural Science Foundation of China (NSFC) โดย สกว. และ NSFC ได้เห็นชอบในการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Joint Funding ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะโครงการร่วมไทย-จีน (Joint Project) ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

Attachments:
File / URLDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DOC)166
ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว., CAS และ NSFC ประจำปีงบฯ 2562 (เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ เป็น 19 เม.ย. 2562)13

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” ในโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย-นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นกลางได้เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นพัฒนา “กระบวนการวิจัย” ของผู้เข้าอบรมผ่านรูปแบบการ “สะท้อนย้อนคิด” จากการศึกษางานวิจัยคัดสรรในเอกสารประกอบการอบรมและจากการศึกษาโครงร่างวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่ม โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง และ ผู้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ร่วมวงสนทนาเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวนจำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Call for proposals in the field of Agriculture (topic: Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia). Deadline for proposal submission is May 14th 2019
  2. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme (RGJ) Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) Year 2020” : 15 January – 15 April 2019
  3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22
  4. สกว. โดย ฝ่ายเกษตร ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ทิศทางงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายเกษตร: เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ” วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 – 16:30 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
  5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF INDEX) ปี พ.ศ. 2560

Page 1 of 24