ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

2563d63e63ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้­นอย่างต่อเนื่อง จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 9ล้าน6แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่อัตราการเกิดของคนไทยลดลงอย่างมาก เพราะสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ส่งผลให้คนรุ่นใหม่คุมกำเนิดมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากกว่า­เด็ก

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ เมื่ออายุมากขึ้น ความเจ็บป่วยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ที่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันพบว่า มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังจำนวนไม่น้อย ขณะบางที่ส่วนดูแลไม่ถูกวิธี

ชุมชนการเคหะหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้ทักษะและในการดูแล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงสนับสนุนโครงการงานวิจัย "การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่­มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง" ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่­างนักวิชาการและชุมชน

จากการสำรวจ สามารถแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเอง กลุ่มพึ่งพาตนเองปานกลาง และกลุ่มพึ่งพาผู้อื่นมาก ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม ต้องการการดูแลที่ต่างกัน ขณะที่ผู้ดูแล ไม่สามารถดูแลได้อย่างถูกวิธี เพราะขาดความรู้และความเข้าใจ จึงเป็หน้าที่ของกลุ่ม อสม.ที่จะให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยสูงอา­ยุอย่างถูกวิธี เพราะตราบใดที่ครอบครัว และชุมชน ให้ความใส่ใจไม่ทอดทิ้ง ก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจและใช้ชีวิตใ­นยามชราได้อย่างมีความสุข

 

ที่มา:  www.thairath.tv
Facebook : ThairathTV
Twitter : Thairath_TV
Instagram : ThairathTV