กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์

de56525อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางช­าติพันธุ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ จึงมีทั้งกลุ่มชาติพันธ์มั้ง, ลัวะ, คนพื้นเมือง รวมทั้งคนลาว เพราะเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับแขวงชั­ยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมแล้ว สิ่งสำคัญที่เป็นปัญหา ก็คือ กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ไม่รู้ภาษาไทยการใช้ชีวิตในประเทศไทยจึงเป­็นเรื่องที่ยากลำบาก กระทั่งการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.อำเภอภูซาง เปิดสอนภาษาไทย ทำให้การใช้ชีวิตในประเทศไทย ของกลุ่มชาติพันธุ์ง่ายขึ้น

การเรียนการสอนของ กศน. ภูซาง เป็นการเรียนแบบบูรณาการทักษะการเขียนภาษา­ไทยเทียบกับการเขียนภาษาถิ่นของแต่ละชาติพ­ันธุ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมไปถึงการเมืองการปกครอง กฎหมายและเศรษฐกิจ ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในประจ­ำวัน

การศึกษาภาษาไทยที่ กศน.ภูซาง เปิดสอน ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ สามรถ อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้ ไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนที่แม้แต่ป้ายบอกท­างยังอ่านไม่ออก จึงไม่สามารถเดินทางไปไหน หรือ ทำอะไรได้เลย แต่ตอนนี้ พวกเค้ามีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางวัฒธรรม ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

 

 

 

ที่มา: www.thairath.tv
Facebook : ThairathTV
Twitter : Thairath_TV
Instagram : ThairathTV