ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองชีล้อมแหล่งศึกษาดูงานผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          re2556-125โครงการ “ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง” มีนายศรี แก้วลาย เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการแก้ปัญหาระดับชุมชนและพัฒนาศักยภาพกลไกกรรมการศูนย์

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ทีมวิจัยตำบลคลองชีล้อม ได้แลกเปลี่ยนกับท่านอธิบดีกรมคุ้มคร้องสิทธิฯ (นายพิทยา จินาวัฒน์) และคณะติดตามทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพยาน และเจ้าหน้าที่ในเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

          แกนนำชุมชนเข้าร่วมอบรมเรื่องการไกล่เกลี่ย แล้วกลับมาคุยกันว่า งานนี้มีประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อสกว.ตรังติดต่อเพื่อทำงานวิจัยร่วมกันก็ตอบรับ ปี 2551 ท่านอธิบดีของกรมคุ้มครองสิทธิฯ มาเปิดศูนย์แล้วกรรมการศูนย์ก็เริ่มทำงานวิจัยท้องถิ่น ด้วยการศึกษาข้อมูลการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ผลที่เกิดคือทำให้ทีมสามารถวิคราะห์ปัญหา สาเหตุ เกิดความมั่นใจต่อการทำงานไกล่เกลี่ยโดยชุมชน การทำงานผ่านมาเกือบ 5 ปี ชุมชนรับรู้และให้การยอมรับมากขึ้น การบันทึกเรื่องราวก็ยังทำต่อเนื่อง เพราะจำเป็นเพื่อการเรียนรู้และการทำงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน ทำให้ทีมวิจัยทั้ง 10 คนประสานวานได้คล่องขึ้น

          เป็นตอนหนึ่งจากการเล่าถึงการทำงานโดยผู้ใหญ่สมจิตร สองเมือง ตัวแทนทีมวิจัยของตำบลคลองชีล้อม

การทำงานของศูนย์ฯ ไม่ใข่จะราบรื่นตลอดโครงการแรกกรรมการเขียนบันทึกไม่ค่อยดี วิเคราะห์เรื่องไม่ค่อยดี แต่เราก็พยายามทำกันตลอดไม่ย่อท้อ จนคนในชุมชนเห็นผล ความรู้ของกรรมการเพิ่มพูนขึ้น โครงการชุด 2 กรรมการชุดแรกหลุดออกไปบ้าง แต่ชุดนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการทำงานคึกคักขึ้น

และอีกหนึ่งคำบอกเล่าของนายศรี แก้วลาย หัวหน้าโครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นๆ กันอีกหลายเรื่อง ไม่ใช่แค่นำเสนอผลของการทำงานเท่านั้น ยังมีการบอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งผู้ร่วมเรียนรู้ด้วยครั้งนี้มีทั้งนายอำเภอกันตัง นายกอบต.คลองชีล้อม ผอ.โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หัวหน้าสถานีอนามัยต.คลองชีล้อม สารวัตรป้องกันปราบปรามจากสถาน ตำรวจภูธรกันตัง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.พิสิฐ พาณิชย์กุล) ทีมมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทีมสกว.ตรัง รวมถึงทีมวิจัยและชาวบ้านในชุมชนรวมกว่า 30 คน

เพียงแค่การแลกเปลี่ยนด้วยความเป็นกันเองเช่นนี้ ทั้งที่มวิจัยชุมชน หัวหน้าส่วนต่างๆ รวมถึงผู้บริหารของกรมฯ ต่างได้รับสิ่งดีๆ กลับไปทบทวนและนำไปใช้ในการทำงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส่วร่วมเป็นที่ตั้ง ในวันถัดไปท่านอธิบดีได้เข้าประชุมร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จ.ตรัง ปรึกษาการทำงานหนุนเสริม ยุติธรรมชุมชนตรัง