นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

          re2556-124ผลการวิจัยเป็นฐานข้อมูลความรู้ในการผลักดันให้เกิดกลไกประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับจังหวัด สามารถพัฒนาศักยภาพทีมงานในการเข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้งบประมาณ และแผนงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เกิด นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรโดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างเป็นรูปธรรม

          โครงการระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร ละชุมชนใกล้เคียง มีอ.อำนาจ รักษาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร เป็นหัวหน้าโครงการ พบว่า จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาจนถึงทะเล ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติป่าเขา มีศักยภาพโดดเด่นและเป็นที่ริเริ่มของแนวคิดธนาคารต้นไม้ศักยภาพทางทะเลที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลของหมู่เกาะชุมพรที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ที่สำคัญมีชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง

 

          ผู้วิจัยนี้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรแบะพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อผลักดันการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานข้อมูลผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมีชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรร่วมเป็นทีมวิจัย

          ผลการศึกษาวิจัย ได้ระบบฐานข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกว่า 15 ชุมชนในจังหวัดชุมพร มีการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การรักษษทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนมีการนำเสนอผลจากการวิจัยเพื่อนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับนโยบายท้องถิ่นจนถึงนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 18-19 พฤกษภาคม 2555 ณ ชุมชนเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และจัดตั้งชุมชนการท่องเที่ยวต้นแบบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

          หน่วยงานที่ขานรับแผนพัฒนาชุดนี้ และลงปฏิญญาความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร บริษัททัวร์และสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

          ผลการวิจัยจะสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้ เพื่อผลักดันและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับจังหวัดแล้ว ทีมวิจัยยังสามารถพัฒนาศักยภาพทีมงานในการเข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้งบประมาณ และแผนงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีกด้วย