การเสนอโครงการ

 

arrow_121  การเสนอโครงการ 

        ผู้สนใจสามารถเสนอข้อเสนอโครงการในช่วงเวลาประกาศรับสมัครของแต่ละประเภททุน ตามรายละเอียดใน ขอบเขตการให้ทุน ได้ที่เว็บไซต์
http://academic.trf.or.th

 

 

 

​