ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

 • พิมพ์

ฝ่ายวิชาการ สกว.

มุ่งเน้นการสร้าง

“นักวิจัยอาชีพ”

และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมในอนาคต

ตลอดจนสร้างประชาคมวิจัยที่เข้มแข็ง

ความเป็นมา

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงนับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝ่ายวิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,500 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 15,000 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง โดยฝ่ายวิชาการได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยใน 6 ประเภททุน ดังนี้

ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เข้าข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 7 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ต้องทำงานประจำอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ SCOPUS มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวงเงินงบประมาณต่อโครงการไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท

2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)

เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ. ได้ทำงานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการให้ทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยผู้มีคุณสมบัติอยู่ในช่วงรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ.

3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้อยู่ในข่ายรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สมัครต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) ของ Web of Science และมีค่า impact factor โดยผู้เสนอขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาทำงานวิจัยไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar)

4. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)

เป็นทุนวิจัยที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบเชิงวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้อยู่ในข่ายรับทุนนี้ต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรก ชื่อท้าย หรือเป็น corresponding author โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รับทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF Advanced Research Scholar)

5. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)

เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาทีมงาน และพัฒนาผลงาน เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดรับสมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้น สกว. จะเชิญให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุนต่อไป

6. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลิตองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงการเกิดประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย

คุณสมบัติของผู้เข้าข่ายรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นนั้น ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้วิธีสรรหาผู้สมควรได้รับทุน ซึ่งจะต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เป็นผู้ที่มีผลงานคุณภาพสูงสามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง ไม่มีตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน และไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยหลักอื่น ๆ เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่

การสมัครทุน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการที่ http://academics.trf.or.th

กิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ สกว. คำนึงถึงการสร้างเครือข่ายวิจัย และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัย รวมถึงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงานวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. พิธีพระราชทานโล่แก่ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยอาวุโสที่สร้างผลงานดีเด่นมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างที่ดี และมองเห็นถึงเส้นทางนักวิจัยอาชีพ
 2. การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน และได้รับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ ส่งเสริมให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยรุ่นใหม่ ในเครือข่ายสาขาเดียวกัน หรือสาขาใกล้เคียง เพื่อเกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยและประชาคมวิจัยของไทยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 3. การประชุมประจำปีของผู้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแต่ละท่านจะจัดการประชุมวิชาการประจำปีของกลุ่มวิจัย เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้นำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ทำงานวิจัยในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทีมวิจัยที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับนานาชาติได้
 4. งานแถลงข่าวเปิดตัวศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าของงานวิจัย ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยของไทยให้สามารถขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
 5. โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” เป็นโครงการที่นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนต้นฉบับบทความตีพิมพ์ (manuscript) และข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถพบปะ พูดคุยถึงโครงการที่กำลังดำเนินงานกับผู้บริหารจาก สกว. สกอ. ต้นสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยฝ่ายวิชาการ สกว. มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มบุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และสามารถบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ก้าวเข้าสู่บันไดอาชีพนักวิจัยอย่างมั่งคง และเป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยในการพัฒนาประเทศต่อไป
 6. รางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สกว. สกอ. และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และผลกระทบในเชิงวิชาการและเชิงสาธารณะ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Life Sciences & Agricultural Sciences 2) Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) 3) Engineering and Multidisciplinary Technology 4) Health Sciences 5) Physical Sciences (Including Mathematics & Physics) และ 6) Humanities and Social Sciences
 7. รางวัล TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Awards เพื่อเชิดชูเกียรติผู้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุน สกว. ดีเยี่ยมในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science การยื่นจดสิทธิบัตรทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนผลกระทบของการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ด้วย
 8. การจัดประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการทุน และระเบียบการเงินและบัญชีและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมรับฟังประสบการณ์การทำวิจัยจากเมธีวิจัยอาวุโสที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้ในการดำเนินงานวิจัย โดยเชิญนักวิจัยอาวุโสที่ประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมาเล่าประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานวิจัย
 9. การให้ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนที่สนับสนุนโดย สกว. และต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับผลประเมินคุณภาพดีเยี่ยมให้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศให้แข่งขันระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย
 10. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยของฝ่ายวิชาการ เป็นทุนที่จัดให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยของฝ่ายวิชาการใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมีและวิศวกรรมเคมี และสาขาฟิสิกส์ ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยดังกล่าวจะนำมาซึ่งประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของงานวิจัยที่ สกว. ควรผลักดันในระยะเวลา 3-5 ปี ต่อจากนี้ และโครงการวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการผลักดันไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 11. การพัฒนาการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้น สร้างนักวิจัย และงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น โดยฝ่ายวิชาการจัด การประชุม “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” ซึ่งกำหนดจัดการประชุมเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหามาตรการสร้างนักวิจัย และกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยที่กำลังจะขอทุนวิจัย สกว. กับนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางที่กำลังดำเนินการวิจัย รวมทั้งสร้างประชาคมวิจัยทางวิชาการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
  1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับนักวิจัยผู้รับทุนในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม เพื่อให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางนักวิจัยอาชีพ
  2. โครงการวิจัยเชิงสหสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบกำหนดกรอบและประเด็นหลักสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” เป็นโครงการที่กำหนดกรอบประเด็น จึงมีสาระที่ค่อนข้างหลากหลายและต้องศึกษาวิเคราะห์จากแง่มุมต่างๆ โดยยึดประวัติศาสตร์เป็นแกนกลาง และมีการเชื่อมโยงความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา ซึ่งโครงการนี้ใช้ระบบที่ปรึกษาหลายคน (multiple mentoring system) เพื่อให้นักวิจัยได้ขยายพรมแดนความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มาจากสาขาต่างๆ ผ่าน “อาศรมนักวิจัย” อันจะนำไปสู่เครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ การสร้างพันธมิตรวิจัยและร่วมแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี โดยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ดังนี้

 1. การสร้างความร่วมมือด้าน Natural Products and Drug Discovery กับ Natural Science Foundation of China (NSFC) China-Thailand Joint Workshop on Natural Products and Drug Discovery ถือเป็นการประชุมวิชาการระหว่าง สกว. และ NSFC เพื่อสร้างและสานต่อความร่วมมืออันดีระหว่างนักวิจัยชั้นนำด้านเคมีทางยา โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยและจีนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งหากโจทย์วิจัยดังกล่าวมีศักยภาพ  สกว. และ NSFC ยินดีที่จะสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันด้วย   ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 สกว. และ NSFC เห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 โครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอาทิ โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ
 2. การสร้างความร่วมมือในสาขา Biodiversity กับ Chinese Academy of Sciences (CAS) มีการจัดประชุม Workshop on Science and Technology Cooperation เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งไทย และจีน ในสาขา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดย สกว. และ CAS ได้ตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องโดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน
 3. โครงการ TRF-UK Newton Fund เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการโดยรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนแก่ประเทศพันธมิตรผ่าน delivery partner ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม Academy และ  Research Council ต่างๆ ของประเทศอังกฤษ โดยเป็นการร่วมสมทบงบประมาณร่วมกัน ในส่วนของฝ่ายวิชาการได้รับผิดชอบใน 3 โครงการ ดังนี้
  1. Joint Health Research Call: National Strategic Diseases of Thailand (สกว. ร่วมกับ Medical Research Council) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. Advanced Fellowship Program (สกว. ร่วมกับ Royal Society และ British Academy) สนับสนุนทุนแก่นักวิจัยซึ่งจบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. Professional Development and Engagement Program (สกว. ร่วมกับ British Council) เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลาง และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
 4. การสร้างความร่วมมือ กับ Office of Naval Research Global (ONRG) เป็นความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Affordable Materials and Technology For Health Monitoring Workshop ระหว่าง สกว. และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และจากกิจกรรมดังกล่าว ONRG ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้าน Health Monitoring ให้แก่นักวิจัยไทยด้วย