ภารกิจ

 

basicbanner

 

icon_orange  มีภารกิจหลัก 2 ด้านคือ

          1. สนับสนุนการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย รวมทั้งหนุนเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง

          2. สร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานทั่วไปและเน้นงานวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทาง (Directed Basic Research) ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยวัดคุณภาพผลงานจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและการจดสิทธิบัตร


icon_orange  ยุทธศาสตร์การทำงาน

          สร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและการจดสิทธิบัตรอันจะนำไปสู่การใช้ ประโยชน์ในระยะกลางหรือระยะยาว


icon_orange  แนวทางการดำเนินงาน

          ฝ่ายวิชาการมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยแบบมีทิศทางที่มี คุณภาพมากขึ้น โดยเน้นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อเสริมงานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นปัญหาของประเทศ แต่เป้าหมายของผลการดำเนินงานยังคงเป็นการพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ มี impact สูง หรือการจดสิทธิบัตร จึงกำหนดลำดับความสำคัญการให้ทุนดังนี้

          1. โครงการวิจัยแบบกำหนดทิศทาง (directed basic research) ที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศ
          2. โครงการวิจัยแบบไม่กำหนดทิศทาง ของสาขาวิชาที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
          3. โครงการวิจัยแบบไม่กำหนดทิศทาง โดยความคิดริเริ่มของนักวิจัยเอง และไม่จำกัดสาขาวิชาการ

 

 

 

​