ชุดโครงการ Climate Change

งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สถานะโครงการ

กลุ่มที่ 1 แบบจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต

การจำลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียง

คุณศุภกร ชินวรรโณ

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030032

การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM 3 สำหรับประเทศไทย

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030034

การสร้างภาพจำลองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโดยการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก

รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030042

การจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยด้วยแบบจำลองภูมิอากาศMM5

รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030045

การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและการจัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาว

ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330007

การลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลกเพื่อการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย

ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530007

กลุ่มที่ 2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศ

การทดสอบและปรับปรุงแบบจำลอง Weather Research and Forecasting (WRF) ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย

ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030031

ความแปรปรวนของสภาพอากาศของประเทศไทยอันเนื่องมาจากความผิดสภาพทางสมุทรศาสตร์

อาจารย์ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030033

การศึกษาผลของ aerosols ในบรรยากาศต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030046

ความแปรปรวนและสภาวะความรุนแรงของมรสุมฤดูร้อนในประเทศไทย

อาจารย์ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล

คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330001

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุมของเอเชียอาคเนย์ระลอกอากาศหนาวและช่วงมรสุมฤดูร้อนกำลังอ่อน

ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330002

ความแปรปรวนของปริมาณฝนภายในฤดูกาลของประเทศไทยที่เกิดเนื่องจากปรากฏการณ์Madden-Julian Oscillation (MJO)

ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330018

วงจรรอบวันและการผันแปรความถี่สูงของฝนในประเทศไทยและความเชื่อมโยงกับมรสุมฤดูร้อน

รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330020

ผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อการผันแปรของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในรอบปีบริเวณประเทศไทย

คุณจรูญ เลาหเลิศชัย

สำนักพยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430002

ผลกระทบและกลไกของปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscilation และปรากฏการณ์ที่แปรผันภายในฤดูกาลต่อปริมาณฝนในคาบสมุทรอินโดจีน

ดร.ปัทมา สิงหรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530006

การเปลี่ยนแปลงรอบทศวรรษและระยะยาวของลมมรสุมฤดูหนาวเอเชียตะวันออกและอิทธิผลต่อคาบสมุทรอินโดจีน

รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530005

การแปรผันรายปีของมรสุมฤดูร้อนของเอเชียใต้และผลกระทบต่อการผิดปกติของภูมิอากาศในจีนและไทย

ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530004

การหาปริมาณฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณประเทศไทยและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530003

การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และ พลังงานในระบบนิเวศการประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน

ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530008

กลุ่มที่ 3   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความล่อแหลมของพื้นที่วิกฤติ (ระยะที่ 1: การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่วิกฤติของประเทศไทย)

ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030043

การประเมินสภาวะความรุนแรงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความล่อแหลมของพื้นที่วิกฤติ (ระยะที่ 2การวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภาวะความรุนแรงของฝนในพื้นที่วิกฤติ)

ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5230014

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน้ำฝน/น้ำท่วมรายเดือนของประเทศไทย และผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ้นสุดโครงการ

RDG5030030

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย

ผศ.ดร.เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิ้นสุดโครงการ

RDG5130007

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการผลิตข้าวในประเทศไทย

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

RDG5130015

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัว ของระบบเกษตรและสังคมเกษตรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล

ดร.วิเชียร เกิดสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5230003

แบบจำลองการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330008

การสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีต่อชีววิทยาดอกชีวพาหะ การถ่ายละอองเรณูและการติดผลของส้มโชกุน

อาจารย์อิสมะแอ เจ๊ะหลง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430001

ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430011

การประมวลสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านผลกระทบ การฟื้นตัว และการจัดการแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430013

การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดในระดับลุ่มน้ำของประเทศไทยและจีน

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530009

กลุ่มที่ 4    การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปรับตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ดร.วิเชียร เกิดสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430024

ความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัว ของเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430026

กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และเครือข่ายลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง

ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430025

แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณีศึกษาปัญหาน้ำท่วมและแนวทางการจัดการน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430027

บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นกับความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรณีศึกษา ชุมชนริมน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5530010

การยกระดับความรู้ความเข้าใจชุมชนบ้านเปร็ดเรื่องพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียนจากฐานทรัพยากรภายในชุมชน

ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430018

การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430015

การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ระบบโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230015

กลุ่มที่ 5   การเจรจาความตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสรรพันธกรณีระหว่างประเทศภายหลังพิธีสารเกียวโตภายใต้โครงร่างข้อเสนอการจัดการสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ

ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

RDG5130034

การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อประเทศไทย

ผศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

PDG5230005

แนวคิดและรูปแบบของ REDD ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในบริบทสังคมไทย

คุณสมหญิง สุนทรวงษ์

มูลนิธิกองทุนไทยและศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230018

การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD)

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230016

การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

RDG5130029

การศึกษาแนวทางในการตรวจวัด รายงาน และตรวจสอบ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330009

การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิ้นสุดโครงการ

RDG5130023

การประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนการบริโภคระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญและการระบุกิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เป็นสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจก

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230012

กลุ่มที่ 6   เครื่องมือทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทย

การศึกษาเครื่องมือและกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาโลกร้อน และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5230013

การกำหนดมาตรการภายในประเทศโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการด้านโลกร้อน

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330011

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

รศ.ดรอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สิ้นสุดโครงการ

RDG5330015

การประเมินผลกระทบจากมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border Carbon Adjustment) และการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330027

แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430022

ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5430023

กลุ่มที่ 7     สาขาการผลิตและกิจกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม  การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว

ผศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230022

การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย

ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ้นสุดโครงการ

RDG5230027

การประเมินศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของประเทศไทยด้วยแบบจำลองผู้ใช้

ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330016

การศึกษาดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก

รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330022

การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า

คุณศุภกิจ นันทะวรการ

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

RDG5330030

กลุ่มที่ 8     การสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในกลุ่มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิ้นสุดโครงการ

RDG5330004

การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในกลุ่มองค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลม และการปรับตัว

ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สิ้นสุดโครงการ

RDG5330005

การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในกลุ่มองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ้นสุดโครงการ

RDG5330006