ชุดโครงการงานวิจัย

 

ตัวอย่างชุดโครงการ

arrow151  ชุดโครงการศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-8309-10 ต่อ 4119, 4144

โทรสาร 0-2872-9805, 0-2470-8309-10 ต่อ 4137

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  ชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คุณศุภกร ชินวรรโณ

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5  ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน

กรุงเทพฯ  10330

โทรศัพท์  0-2218-9467

โทรสาร  0-2251-9416

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียว

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8/16 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพฯ  10200

โทรศัพท์  0-2282-8896

โทรสาร  0-2282-8897

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-22186425-6

โทรสาร  02218-6425

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  ชุดโครงการการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลภายใต้กติกาสากล

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2613-2317

โทรสาร : 0-2613-2317

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  ชุดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา  67 วรรคสอง

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

โทรศัพท์ 0-2278-8230

โทรสาร 0-2278-8225

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

arrow151  โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว

รศ.ดร.เป็นหนึ่ง  วานิชชัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ตู้ปณ.4 ถนนพหลโยธิน

คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02 524 5530

โทรสาร : 02 524 6059

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

​