บริบทและเงื่อนไข

          1. สภาพแวดล้อมโลกที่สุดโต่ง/ภัยธรรมชาติมีความเสี่ยงเข้าขั้นวิกฤตไม่สามารถจัดการโดยลำพังในท้องถิ่น ชุมชน ประเทศ ภูมิภาคได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

          2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมล้วนเชื่อมโยงกับการพัฒนาทวีความซับซ้อนต่อปัญหาการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขัดแย้งการใช้ประโยชน์ในระหว่างกลุ่มคนระหว่างพื้นที่มากยิ่งขึ้น (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน)

          3. ยังไม่มีข้อมูลมากพอในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพคนและผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มนำมาใช้ผลิตภัณฑ์ชีวิตประจำวันมากขึ้น อาทิ เช่น การใช้เทคโนโลยีและวัสดุนาโนในเสื้อผ้า

          4. แรงผลักดันจากกติกาด้านสิ่งแวดล้อม และการค้าโลกต่อกติกาการจัดการในภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน และล่าสุดโลกกำลังปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) จึงเป็นโอกาสใหม่ของประเทศที่มีทุนความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ

 

 div3line