จริยธรรมของบุคลากร สกว.

 คู่มือจริยธรรมของบุคลากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

 หลักการและเหตุผล 

        การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร หมายถึง การพัฒนามโนธรรม จิตสำนึก และมาตรฐานพฤติกรรมของบุคคลอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ หากองค์กรมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

        ดังนั้น การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร สกว. จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คณะกรรมการวิจัยใสสะอาด ซึ่งเป็นตัวแทนจากบุคลากร สกว. ในทุกส่วนงานได้ร่วมกำหนดหลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม และจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมของบุคลากร สกว. ขึ้น เพื่อให้บุคลากร สกว. ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

        คณะกรรมการวิจัยใสสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. จะนำหลักจริยธรรมตามคู่มือนี้ไปใช้เป็นหลักประจำใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจ  และนำพาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างยั่งยืน  

 


เงื่อนไขของความสำเร็จ

        การพัฒนาจริยธรรมต้องเริ่มที่  “จิตใจ” และ ”ลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริง” โดยมีเงื่อนไขของความสำเร็จคือ การกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีจริยธรรมในการทำงาน ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้

        1.  การนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มีความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ สุภาพ มีเมตตาธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี

        2.  การมีจิตสำนึกที่ดีงามในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการ ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

        3.  การวางตัวให้เหมาะสม รู้จักใช้จ่ายแต่เพียงพอ  ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

        4.  การไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์สำหรับตน หรือ ผู้อื่น ไม่เรียกร้องผลประโยชน์อันมิชอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

        5.  การไม่ใช้ และไม่บิดเบือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อหวังผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

        6.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด

 

 

กลไกที่นำมาประยุกต์ใช้ 

        คณะกรรมการวิจัยใสสะอาดได้นำประมวลจริยธรรมของ สกว. ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน  และปลูกฝังค่านิยมหลัก โดยกำหนดพฤติกรรม หรือการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งรวมถึงการกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่อันส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ โดยนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร สกว.

 

 

ประมวลจริยธรรมของ สกว. 

        ประมวลจริยธรรมนี้ได้จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สกว. ได้ยึดถือเป็นหลักการ และเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ดำรงตน และตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวดดังนี้

 

        หมวดที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

                    1.  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐาน จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

                        1.1  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                        1.2  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

                        1.3  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                        1.4  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

                        1.5  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

                        1.6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                        1.7  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน คุณภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้

                        1.8  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

                        1.9  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 

        หมวดที่ 2 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

                    1.  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนให้อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับหมายให้กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้

                    2.  กรณีที่มีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการ

                    3.  การดำเนินการตามข้อ 2  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม หากดำเนินการสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ผู้อำนวยการ สกว. สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้

                    4.  การดำเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 3 ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

                5.  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 4 ให้ถือเป็นที่สุดเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

        หมวดที่ 3 บทการลงโทษ 

                1.  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งการลงโทษตามข้อ 4 หมวดที่ 2 แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

                2.  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจ หรือ เจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ และระดับตำแหน่งงาน ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา

                3.  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย หรือ ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไข หรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน นั้น ปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

                4.  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามคู่มือนี้ ให้ผู้อำนวยการ สกว.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 

********************************* 

 

เอกสารอ้างอิง

        1.  ดวงเดือน พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปัจจนึก. 2520. จริยธรรมของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร: รายงานการวิจัยฉบับที่ 21 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

        2.  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ปรัชญาการเป็นข้าราชการมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ จัดโดยจังหวัดขอนแก่น  และ สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

        3.  ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. แหล่งที่มา http://www.ocsc.go.th เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553

 


 

ท่านสามารถดาวน์โหลด


-คู่มือจริยธรรมของบุคลากร สกว. ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Download

 

​