การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ : RDG60T0109
ชื่อโครงการ :

การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ : จุรีภรณ์   นวนมุสิก
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG60T0109