การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

รหัสโครงการ : RDG60T0105
ชื่อโครงการ :

การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ  สุทธิยาพิวัฒน์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG60T0105