สัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี

รหัสโครงการ : RDG60T0098
ชื่อโครงการ :

สัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าโครงการ : กนิษฐา   เรืองวรรณศักดิ์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG60T0098