การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการพองตัวโดยใช้ไมโครเวฟ: กรณีศึกษาบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รหัสโครงการ : RDG60T0099
ชื่อโครงการ :

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการพองตัวโดยใช้ไมโครเวฟ: กรณีศึกษาบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าโครงการ : มาหะมะดารี   แวโนะ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG60T0099