การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เฟส2)

รหัสโครงการ : RDG60T0096
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เฟส2)

หัวหน้าโครงการ : เจต   พานิชภักดี
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG60T0096