“การพัฒนาวิธีทดสอบโคซี่สำหรับตรวจกรองโรคนิ่วปัสสาวะ”ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

รหัสโครงการ : PDG5950002
ชื่อโครงการ :

“การพัฒนาวิธีทดสอบโคซี่สำหรับตรวจกรองโรคนิ่วปัสสาวะ”ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

หัวหน้าโครงการ : ชาญชัย  บุญหล้า
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5950002