“สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

รหัสโครงการ : PDG5950003
ชื่อโครงการ :

“สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

หัวหน้าโครงการ : ธีรนุช  จันทโสภีพันธ์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG5950003